Avrupa Birliği Örnek Ülkeleri Ve Türkiye’de Konut Politikalarının Ve Konut Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ersoy, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma; Akdenizli Avrupa ülkeleri olan İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın, konut sorununun ve politikalarının yaklaşık 60 yıllık bir dönemde yaşanan gelişim, değişim ve dönüşümünü incelemeyi ve bu bağlamda Türkiye’de yaşanan konut olgusu ile karşılaştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Konutun, Avrupa’nın yıkılmış kentlerinden bugünkü Avrupa Birliği ülkelerine geliş sürecinde nasıl bir gelişim ve değişim gösterdiğini ortaya koymayı ve konut sorununun; Avrupa’nın sosyal, ekonomik ve siyasal gündeminde ne çerçevede geliştiği özetlenmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda çalışmada vurgulanmak istenen en önemli konu; Türkiye’de yaşanan konut sorununun, Akdenizli Avrupa ülkelerinde de yaşanıyor olmasıdır. Bu neden ile, çalışmada, konut sorununa bağlı olarak yapılan kentleşme tanımlarında yasa dışı yapılaşmaların ve kırsal alanların kentsel alanlara dönüştürülme süreçlerindeki çarpıklıkların; sadece Türkiye’ye özgü bir durum olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Sonuç olarak çalışma, Akdenizli Avrupa ülkeleriyle olan paralellikleri ortaya koyarak Türkiye’deki konut durumunun değerlendirilmesini hedeflemektedir.
This study aims to analyse the advancements, changes, and transformations in the housing problems and policies of Mediterranean European countries Spain, Italy, and Greece in a sixty-year period, and compare the housing facts experienced in Turkey in this context. The goal of the study is to show the development and transformation process, from the ruined cities of Europe, to the European Union countries of today, and to summarize how the housing problem is covered in Europe’s social, economic, and political agenda. The key issue that this study aims to stress is that the Mediterranean European countries also experience the housing problems as Turkey does. Consequently, the urbanisation definitions out forward in conjunction with the housing problems try to point that illegal housing and distortions in the process of transforming the rural areas to urban areas are not formations specific to Turkey. As a result, this study aims to evaluate the housing status of Turkey by stating the similarities with the Mediterranean European countries.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan, Konut Olgusu, Konut Politikaları, Konut Piyasası, Arsa, Konut Finansmanı, Konut Vergilendirmesi, Turkey, Spain, Italy, Greece, Housing Facts, Housing Policies, Housing Market, Land, Housing Finance, Housing Taxation.
Alıntı