Türkiye'de restorasyon sürecinin haritalanması ve proje, ihale ve uygulama aşamalarında karşılaşılan sorunların belirlenmesi üzerine saha çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
12.07.2012
Yazarlar
Sert, Ömer Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Türkiye’de Restorasyon Sürecinin Haritalanması ve Proje, İhale ve Uygulama Aşamalarında Karşılaşılan Sorunların Belirlenmesi Üzerine Saha Çalışması adlı tezin yazım süreci boyunca, bu konuda karşılaşılan sorunların açığa kavuşturulması ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm alternatiflerinin tartışılması amaçlanmıştır. Restorasyon sürecinde karşılaşılan bu sorunlar, ihale usulü seçiminden kaynaklanan, koruma yüksek kurullarının yapısından kaynaklanan, restorasyon öncesi yetersiz hazırlanan projelerden kaynaklanan, eski eser restorasyonunda kullanılan malzemelerin temininden kaynaklanan, eski eser birim fiyatlardaki yetersizliklerden kaynaklanan, restorasyon uygulamalarında çalışan kalifiye eleman eksikliğinden kaynaklanan, kurumlar arası koordinasyondan kaynaklanan ve restorasyon öncesinde kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunlar olarak sekiz ana başlıkta altında sınıflandırtmıştır. Restorasyon sürecinde karşılaşılabilecek sorunların en aza indirgenmesi için restorasyon projelerinin hazırlanması aşamasında daha detaylı çalışma yapılması gerektiği, koruma kurullarının hem sayısının hem de verimliliğinin artırılması gerektiği, eski eser birim fiyat tariflerinin ve analizlerinin biran önce güncellenmesi gerektiği, eski eser uygulama projelerinde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi gerektiği, kurumlar arsında koordinasyonun sağlanması gerektiği ve restorasyon öncesinde yaşanan kamulaştırma sorununun mevzuat değişikliği ile giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
During the writing process of the thesis named “Mapping of the restoration process in turkey and field study on determination of the problems encountered in the project, tender and implementation phases of the restoration process”, it was aimed that the problems encountered in this issue be clarified and that possible solution alternatives to these problems be discussed. These problems encountered in the restoration process were brought together under eight titles being categorized as problems resulting from the selection of tender method, the structure of higher boards of preservation, the projects developed inadequately before the restoration, the supply of the materials used in the restoration of relics, the inadequacies in the unit prices of relics, the shortage of qualified personnel working in restoration applications, the coordination among institutions and the condemnation process before the restoration. In order to minimize the possible problems that may be encountered during the implementation phase, it is required that more detailed work be done in the development phase of restoration projects, that both the number and efficiency of the boards of preservation be increased, that the rates and analyses of unit prices of relics be immediately updated, that the need for qualified personnel to work in the relic restoration applications be satisfied, that coordination among institutions be established and that the condemnation issue experienced before restoration be remedied through legislation amendment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Restorasyon, İhale, Birim fiyat, Restoration, Tender, Unit Prices
Alıntı