Biyoloji Temelli Bilimsel Kuramlar İle Mimari Tasarım İlişkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Yeşilyurt, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Biyoloji ile mimari tasarım arasında var olan ilişkinin ortaya konması için, doğadaki sistematiğin anlaşılması büyük önem taşır. Canlıları inceleyen bilim dalı olarak biyoloji, bu noktada doğayı anlamak için rehber olarak görev yapar. Ekoloji ise önceleri biyolojinin alt dalı olarak görülse de, canlılar ile çevreleri arasındaki ilişkileri konu alması ve bütünsel yaklaşım özelliği nedeniyle diğer pozitif bilim dalları içinde ayrı bir yer edinmiştir. Dolayısıyla, mimarlık alanında biyoloji ekoloji kapsamında yer bulur. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, biyoloji temelli bilimsel kuramlar ile ekolojik ilkelere dayanarak tasarlanmış olan mimari tasarım örneklerinin ilişkisi kapsamında, doğal bilimlerin kuramlarının mimarlıkta uygulanabilirliğini araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu noktada, biyoloji temelli bilimsel kuramlar olan GAIA kuramı, genetik kuramlar, ortakyaşama/simbiyoz ve sistem/ekosistem kuramları başlıkları altında, konuya ilişkin biyoloji temelli bilimsel kuram ve kavramlar açıklanmış ve mimarlıkta analoji, metafor ve biyomimesis kullanımı ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu ilişkilendirmede önemli olan tasarıma/mimarlığa yönelik bir irdelemeden çok altta yatan fikrin incelenmesidir. Bu şekilde belirlenen amaca yönelik araştırma sonrasında elde edilen sonuçların, şekiller ile özetlenmesi ise çalışmanın hedefi olarak belirlenmiştir.
To present the relation between architecture and biology, it is important to understand the systematic found in nature. Because biology works as a guide to understand the nature, as it is the science that investigates the living. On the other hand, ecology, although it was seen as a department of biology before, has a distinct place among other positive sciences; because it investigates the relations between the living and the environment and because of its holistic approach. Consequently, biology in architecture takes his place under the scope of ecology. In this context, the aim of the study is identified as to research the practicability of natural sciences in architecture, through the relation of the biology based scientific theories and the architectural design examples designed based on ecological principles. At this point, biology based scientific theories, regarding the issue, such as GAIA theory, genetic theories, symbiosis and system/ecosystem theories were explained and tried to relate to the use of analogy, metaphor and biomimesis in architecture. By doing this it was important to investigate the idea rather than investigating the architectural or design aspects. The goal of the study is determined as to summarize the results in the form of figures.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
ekolojik mimarlık, analoji, metafor, biyomimesis, biyoloji temelli bilimsel kuramlar, ecological architecture, analogy, metaphor, biomimesis, biology based scientifc theories
Alıntı