Antibiyotiklerin Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-03
Yazarlar
Özbayram, Emine Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, seçilmiş antibiyotik karışımlarının havasız koşullarda mikrobiyal komünitenin metanojenik aktivitesi üzerindeki kısa süreli inhibisyon etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, üç değişkenli akut testler tasarlanmıştır. Birinci değişken substrat çözeltisinin içeriğidir (asetat, bütirat ve uçucu yağ asidi karışımı). Diğer değişken antibiyotik karışımının kompozisyonudur (Sulfametoksazol, Eritromisin ve Tetrasiklin). Son değişken ise antibiyotik konsantrasyonudur (1 – 250 mg/L). Yapılan istatistiksel analizler antibiyotik karışımının konsantrasyonu ile toplam metan üretimi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tüm substrat koşullarında, en yüksek inhibisyon etkisini 250 mg/L Sulfametoksazol ve Tetrasiklin karışımı içeren test şişeleri göstermiştir. Test şişelerinin tamamında, antibiyotik karışımlarının kısa süreli inhibitör etkisi 100 mg/L konsantrasyondan sonra gözlenmiştir. Test sonuçları antibiyotik karışımlarının asetoklastik metanojenlerin toplam metan üretimi üzerindeki inhibisyon etkisinin, karışımı oluşturan antibiyotiklerin her birinin oluşturduğu etkiden daha fazla olduğunu göstermiştir.
In this study, the mixture short-term effects of selected antibiotics on methanogenic activity of a microbial community under anaerobic conditions were determined. In this scope, acute tests were designed based on a three-way factorial design where one factor was the composition of the substrate solution (acetate, butyrate, and VFA mixture), another factor was the composition of antibiotic mixtures (Sulfamethoxazole, Erythromycin, and Tetracycline) and the last factor was concentration of antibiotics added (1 – 250 mg/L). Statistical analyses showed that, there is a strong correlation between antibiotic mixture concentration and methane generation. For all substrate conditions, 250 mg/L ST mixture had the highest inhibitory effect on total methane production. After 100 mg/L, short-term inhibitory effect of antibiotic mixtures was seen clearly in all test bottles. The results showed that, mixtures had higher inhibition effect on total methane production of acetoclastic methanogens than single compounds.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
antibiyotik karışımı, metanojenik aktivite, sinerjik etki, antibiotic mixture, methanogenic activity, synergistic effect
Alıntı