Avasköy Kemeri Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Salman, Mahmut Çıngı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Avasköy Kemeri’nin ayrıntılı bir şekilde belgelenebilmesi için rölöve çizimleri yapılmıştır. Avasköy Kemeri, 16. yüzyıl Osmanlı su iletim sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, Mimar Sinan’a ait bir eser olduğu tahmin edilmektedir. Yapı üzerindeki bozulmalar tespit edilerek hasar analizleri çizimlerine aktarılmıştır. Yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Yapıyı günümüzde tehdit eden unsurlar tespit edilmiş, yapının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için alınması gereken önlemler saptanarak uygulama yöntemleri belirlenmiştir. Yapı için öngörülen müdahaleler müdahale paftası olarak adlandırılan çizimlere işlenmiştir. Yapının günümüz koşulları göz önüne alındığında, döneminde üstlendiği su iletme işlevini yerine getiremeyeceği açıktır. Bu nedenle restorasyon projesi uygun restorasyon yöntemleriyle hazırlanmıştır.
In this study, a detailed documentation of Avaskoy Aqueduct has been prepared. Avaskoy Aqueduct is an important element of Ottaman Water Supply Systems and which is dated to the 16th century. It is also thought to be a work of Architect Sinan. Deteriorations of the structure has been ascertained and then conveyed to the deteriorations analysis drawings. Reconstitution project with the help of written documents and old drawings has been developed. The factors that are threathining the structure have been ascertained. The precautions and the methods of application have been determined in order to pass over Avaskoy Aqueduct to the next generations. The proposed interventions had been prosessed into the interventions drawings. When the present state of the monument is taken into consideration, its role of transporting water is no longer possible. Thus, restoration drawings are prepared according to proper technics of restoration.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Building Survey, Restitution, Restoration
Alıntı