Tuzla Ve Haliç Koylarında Bulunan Anaerobik/anoksik Hidrokarbon Yıkımından Sorumlu Mikrobiyal Türlerin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-03-03
Yazarlar
Azman, Samet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada, metanojenik ve nitrat indirgeyici şartlarda, Haliç ve Tuzla körfezlerinden alınan sedimentler ile kurulan nutrient eklenmiş mikrokozmozlardaki mikrobiyal populasyon dinamikleri incelenmiştir. Populasyon dinamikleri, mikrokozmos örneklerinin ve hidrokarbon giderimi ile korele olan türlerin Denatüre edici Gradiyent Jel Elektroforezi (DGGE) yöntemiyle ve daha önceden Marmara Denizi sedimentlerden oluşturulmuş klon kütüphaneleri ile çalışılmıştır. 40 bakteriyal ve 31 arkeal türün, Haliç ve Tuzla sedimentleri ile kurulan mikrokozmozlarda zamanla değiştiği gözlemlenmiştir. Bu taksanomik birimlerin dağılımı kültüre alınamayan türlere aittir. Bu nedenle, hidrokarbon yıkım kapasiteleri ile ilgili literatürlerin karşılaştırılması sağlanamamıştır. Ancak hidrokarbon yıkımı ile yapılan korelasyon analizleri, hidrokarbon yıkımından sorumlu olması muhtemel adayları belirlemiştir.
In this study, investigation of microbial population dynamics in nutrient amended microcosms seeded with Tuzla and Halic Bay sediments under nitrate reducing and methanogenic conditions, was carried. The population dynamics was studied via DGGE of microcosm samples and species that are correlated with hydrocarbon removal, were identified via previous clone libraries from Marmara Sea sediments. 40 bacterial and 31 archaeal species changed over time within the microcosms seeded with Halic and Tuzla Bay sediments. Distribution of these taxanomic units mostly belonged to uncultured microorganisms. Because of that reason successful comparison with literature about hydrocarbon degrading capacity can’t be made. However correlation analysis with hydrocarbon removal identified the possible candidates of hydrocarbon degradation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Anaerobik, Hidrokarbon, Biyodegredasyon, Microbiology, Ecology, Denatüre edici Gradiyent Jel Elektroforezi (DGGE), Anaerobic, Hydrocarbon, Biodegradation, Microbiology, Ecology Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)
Alıntı