Marina İşletmeleri Yapı Tipolojisi İlişkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
İlhan, Kıvanç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yat turizminin önemli bir parçası olan marinalar, dünyada ve Türkiye’de yaklaŞık olarak benzer bileŞenlere ve tesislere sahip olsalar da bulundukları coğrafyanın Şekillendirdiği kıyı çizgilerinin özellikleri nedeniyle deniz üstü tesislerinde farklı Şekillerde tasarlanırlar. Çalışma Türkiye kıyılarında konumlanmış 20 farklı marinanın tipolojik biçimlenişini belirlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın ikinci bölümünde marinaların varoluş sebepleri olan yatlar, yatçılık ve yat turizmi kavramlarından bahsedilmiş, konuyla ilgili prosedürler, yat turizminin dünyadaki ve özellikle Türkiye’deki gelişimi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, marinaların dünyadaki ve Türkiye’deki süreçleri açıklanarak, tipoloji belirlemede önemli rol oynayabilecek sınıflandırma konusu, marina yatırımcıları, yatırım aracı olarak marinalar ve marinaların pazarlama stratejilerinden söz edilmiştir. Planlamanın belirleyici kısmı olan bürokratik süreç ve hukuki prosedürler ile iskele yapım teknikleri ve marinalarda bulunması gereken tesislere marina tasarım ilkeleri başlıklı dördüncü bölümde yer verilmiştir. Beşinci bölümde Türkiye’nin marinacılık konusunda rakipleri olarak sayılabilecek Akdeniz ülkeleri olan İtalya, Fransa ve Yunanistan marinalarından örnekler seçilmiş ayrıca Türkiye’deki uygulanmış 3 marina projesine bu bölümde yer verilerek söz konusu marinaların sahip olduğu tesisler ve müşterilerine verdikleri hizmetler tespit edilmiştir. Sonuç ve değerlendirme bölümü ise Türkiye’de yer alan 30’a yakın marinadan kapasite ve bağlama kapasiteleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş 20 adetinin kıyı üzerindeki biçimlenişlerine göre TiP 1, TiP 2, TiP 3 ve TiP 4 olmak üzere 4 farklı tipte sınıflandırılmasını içermektedir. Ayrıca bu sınıflandırma dahilinde sahip oldukları imkân, tesisler ve verdikleri hizmetler bakımından incelenen tiplerin ortak ya da farklı yönleri ortak konulmaya çalışılmıştır.
The marinas are of great importance in yacht tourism and eventhough they consist of similar compounds and facilities all around the globe as well as in Turkey , each and everyone of them are designed individually, different from one and another according to the properties of coastal lines formed by the geographic elements. The objective of this study is to determine the typology of the various marinas situated in Turkish coasts. Within this context, in the second part the yachts which are the very basic reason of the marinas existance, the yacht industry and yacht tourism concept is mentioned. In addition to this the procedures related with the subject and the development of the yacht tourism around the world and especially in Turkey is explained in detail. In the third part, the process of building marinas around the world and in Turkey, the issue of classifying in identfying typology, the investors of marinas, marinas as means of investment and the marketing strategies of marinas are also referred. The bureaucratic process and the legal procedures which consist the determinative part of planning and the construction techniques of the ports and the principles of marina design for the obligatory facilities are mentioned in chapter four. In the fifth part, examples of marinas are chosen from countries such as Greece, Italy and France which might be considered as rivals in marining for Turkey. Three marina projects applied in Turkey is also mentioned and the facilities those very marinas possess and the type of service they provide for their costumers is thoroughly analysed. In the evaluation and the resulting part , the classification of the 20 marinas chosen from approximately 30 marinas existing in Turkey according to their capacity of number of boats anchored and their capacity in general which were determined by the coastal properties they were in and these were classified as Type 1, Type 2, Type 3 and Type 4. Within this kind of classification, the opportunities, the facilities and the service these marinas provide is examined according to the types they belong considering their similarity and differeneces they have in common.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
marinalar, yat limanı, tipoloji, marinas, yacht harbours, typology
Alıntı