Türk Mobilya Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Firmaların Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkisinin Tasarım Perspektifinden Değerlendirilmesi: Kayseri Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-10-22
Yazarlar
Aykurt, Mehmet Emin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde küresel iletişimin artması makro ve mikro düzeyde insan yaşamını büyük ölçüde etkilediği gibi ticaret kavramını da bir o kadar değiştirmiştir. Bu iletişim yoğun zaman kesitinde firmalar ve ürünleri uluslararası platformda daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Arzın bu kadar fazla olması rekabetin de daha çetin olması manasına gelir. Dahası uluslararası ticaret yüksek teknolojili ürünleri ön plana çıkarmış ve bu durum teknoloji devi sayılabilecek gelişmiş ülkelere büyük avantaj sağlamıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ise yüksek teknolojiye gerekli yatırımları yapamadıkları için düşük teknolojili sektörlerde kendilerini göstermek zorundadırlar. Mobilya sektörü ise düşük teknolojili ve emek yoğun bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikleri ile mobilya sektörü, gelişmekte olan ülkeler için ideal bir dış ticaret sektörü konumundadır. Mobilya sektörünün bir diğer özelliği de üretici firmaların çoğunluğunu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler'in (KOBİ) oluşturmasıdır. Tasarımın firma rekabetçiliğine katkısı bilinen bir gerçektir. Firmalar tasarımı anlamada ve kullanmada geliştirdikleri yetiler sayesinde yeni ürün geliştirme konusunda başarılı olabilmektedir. Yeni ürün tasarımı doğru bir strateji ile birleşince pazar başarısını getirmektedir. Özellikle KOBİ'ler sahip oldukları esnek üretim yöntemleri ile farklı ürünlere adaptasyonda büyük yeteneğe sahiptirler. Fakat KOBİ'ler bir tasarım farkındalığı geliştirmede çoğunlukla sıkıntı yaşamaktadırlar.  Literatürde, genelde büyük ölçekli bir firmanın veya firmaların baskın olduğu çeşitli kümelenmelerde KOBİ'lerin etkin iletişim ve etkileşimli öğrenme ile tasarım farkındalığı geliştirip yükselme gösterdiği örneklere rastlanmaktadır.  Bu çalışmada, Türk mobilya sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların KOBİ'lere tasarım farkındalığı bağlamında etkisi araştırılmaktadır. Araştırma, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarının yer aldığı KOSB'de, büyük ölçekli firmaların tedarikçileri ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır ve Türkiye için önemli bir sektör olan mobilya sektöründeki bir durumu ortaya çıkarması açısından önemlidir.
Nowadays, the increase of global communications greatly affect human life at macro and micro level as well as it has changed the concept of commerce so much. In this communication-intensive time period firms and their products has become more accessible in the international arena. Supply’s being so much means competition is even more arduous. Furthermore, international trade put high-tech products to the forefront of interests and this situation has provided a great advantage to the developed countries that can be regarded as the tech giant. Developing countries, such as Turkey, have to show themselves in low-tech sectors since they can not the necessary investments in high-technology. Besides, the furniture industry is a low-tech and labor-intensive industry . With these features, the furniture industry is an ideal foreign trade sector for developing countries. Another feature of the furniture industry is that majority of the manufacturers consists of small and medium-sized enterprises (SMEs).  Contribution of design to the competitiveness of the company is a known fact. Companies can be successful in new product development with the help of abilities they develop for understanding and using design. When new product design meets the right strategy the market success occurs. Especially SMEs, with flexible production methods they have, hold great ability in adapting to different products. However, SMEs often suffer in developing an design awareness. In the literature, it is encountered the examples that SMEs upgrade by developing a design awareness with the help of effective communication and interactive learning in clusters generally dominated by one or more big companies. In this study, the effects of big companies operating in Turkish furniture industry to SMEs in the context of design awareness is explored. Research is conducted through interviews with suppliers of big companies in KOSGEB where Turkey's leading furniture companies are placed. It is important in terms of revealing a state in the furniture industry which is an important industry for Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Tedarikçilik, Tasarım, Mobilya, Yükselme, Suppliers, Design, Furniture, Upgrading
Alıntı