Kamu Sektöründe Birlikte Çalışabilirlik Ve Açık Standartlar

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-15
Yazarlar
Çalık, Seval
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında, eDevlet uygulamalarında birlikte çalışabilirliğin önemine vurgu yapılarak, bu işlevselliği sağlayacak olan açık standartlar konusu araştırılmıştır. Açık standartların, gün geçtikçe yakınlaşan bilgi ve iletişim çağında giderek daha çok önem kazandığı, gelişimi tetiklediği ve “açık” sistemlerin temel yapı taşını oluşturduğu görülmektedir. Kamu kurumları arasında veya dışında yüksek oranda birlikte çalışabilirlik ancak bu standartlara uyumla sağlanabilmektedir. Özellikle kalkınma hedefinde olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından bu konu daha büyük bir stratejik önem taşımaktadır. Açık ve gelişmiş bir topluma giden yolun önünü açmak için bu konuda doğru politikalar geliştirmek ve bu alandaki çalışmalara ağırlık verilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Çalışma, ana hatlarıyla şu akış içerisinde gerçekleşmiştir: eDevlet ve birlikte çalışabilirlik kavramlarının tanımlanması sonrasında “açık standartlar” konusuna girilerek, standartların gerekliliği ile çeşitleri ve oluşturulma süreçleri anlatılmış, “açık”lığın anlamı üzerinde durulmuştur. Açık standartların birlikte çalışabilirlik çerçevelerinde ne şekilde yer aldığının incelenmesi sonrasında, açık standartların önem ve yararları anlatılmış ve konu ile ilgili tartışmalara değinilmiştir. Bunun arkasından, birlikte çalışabilirlik ve açık standartlar konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki durum ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Son olarak, Türkiye’de farkındalık düzeyini ve eğilimleri belirlemeye yönelik olarak gerçekleştiren anket çalışması ve değerlendirme sonuçlarına yer verilmiştir.
This study underlines the importance of interoperability for eGovernment applications and investigates open standards which enable this functionality. Open standards are becoming increasingly important in the present age of information and communication convergence, driving the force for growth and are building blocks “open” systems. It is only by strict adherence to these standards that a high degree of interoperability can be achieved among government agencies or elsewhere. It takes greater strategic importance for especially underdeveloped and developing countries which target growth. To lead the way through open and advanced society, proper policies should be made and more attenttion should be given about this subject. Outline of the study is as follows: After defining the concepts of eGovernment and interoperability, “open standards” have been introduced in terms of need for standards, types and development processes, focusing on the meaning of “openness”. It further includes a research about how open standards are addressed in interoperability frameworks, the importance and benefits of open standards and discussions about the topic. Later, it investigates how interoperability and open standards is positioned in the world and Turkey. Finally, it presents the survey conducted to measure the awareness of and trends toward interoperability and open standards, and the assessments derived from results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Açık Standartlar, Birlikte Çalışabilirlik, eDevlet, Kamu Bilgi Sistemleri, Bilgi Toplumu, Open Standards, Interoperability, eGovernment, Public Information Systems, Knowledge Society
Alıntı