İzmit Civarının Jeolojisi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi

dc.contributor.advisor Tüysüz, Okan tr_TR
dc.contributor.author Çuvaş, Neşe tr_TR
dc.contributor.authorID 129454 tr_TR
dc.contributor.department Katı Yer Bilimleri tr_TR
dc.contributor.department Solid Earth Sciences en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:11:37Z
dc.date.available 2017-01-19T12:11:37Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2002 en_US
dc.description.abstract Kocaeli Yarımadası 'nda yeralan İzmit bölgesinde temel Palezoyik yaşlı kalın bir çökel istifle temsil edilmektedir. Bu istif Alt Ordovisiyen yaşlı kırıntılılarla başlayıp Silüriyen yaşlı plaj kumtaşlarına geçer ve Devoniyen yaşlı platform karbonatlarıyla devam eder. Bu Paleozoyik istifin üst kısımlarım doğuda sığ su ve karasal kırıntılılarla temsil edilen, batıda ise derin denizel fliş tipi çökeller ve radyolaryalı çörtlerle tanımlanan Karbonifer kırıntılıları oluşturmaktadır. Bu Paleozoyik birimlerini, Alpin tipi Triyas sedimanter istifi diskordan olarak örtmektedir. Bu istif karasal kırmızı renkli tabakalarla başlamakta, üste doğru sığ su çökellerine geçmekte ve derin denizel Ammonitli kırıntılılar ve karbonatlarla devam etmektedir. En üst kısımlar ise regresif çökellerle temsil edilmektedir. İnceleme alanı Jura ve Erken Kretase'de erozyonal bir dönem geçirmiştir. Bu periyodu takiben yeni bir transgresyon Geç Kretase'den itibaren bölgeye hakim olmuş ve Orta Eosen'e kadar sürmüştür. Bu transgresif periyodun ürünleri giderek derinleşen ortamı yansıtan kırıntılılar ve karbonatlar olmuştur. Bölgenin en genç birimlerini Üst Pleyistosen yaşlı kırıntılılar oluşturur. Bölgede üç farklı deformasyon evresi tanımlanmıştır. Bunlardan ilki Karbonifer ve daha yaşlı birimleri, ikinci evre ise Orta Eosen ve daha yaşlı kayaçlan etkilemiştir. Üçüncü deformasyon evresi ise Kuzey Anadolu Fayı ve onun kollan ile gelişmiş sağ yanal atımlı faylarla karakterize edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In the Izmit region, eastern part of the Bhytnian Peninsula, a thick sedimentary succession of Palaeozoic age forms the basement. This succession starts with Lower Ordovician fluviatile elastics then grades into Silurian beach sandstones and following platform carbonates of Devonian age. The uppermost part of the Palaeozoic sequence is Carboniferous elastics, which are represented by shallow water to continental elastics in the east and deep-water flysch-type sediments and radiolarian cherts in the west. An Alpine-type Triassic sedimentary succession unconformably overlies the Palaeozoic sequence. This unit starts with continental red beds and grades upward into shallow- and deep-water Ammonite-bearing elastics and carbonates. The uppermost part of this sequence is represented by regressive sediments. The study area lived an erosional period during the Jurassic and Early Cretaceous. Following this erosional period, a new transgression covered the whole region since Late Cretaceous, and lasted until the Middle Eocene. Products of this transgressive period are represented upward deepening elastics, carbonates and flysch deposits. The youngest unit of the region is a continental clastic unit of probable Upper Pleistocene age. Three phases of deformations have been identified in the region. The first deformation affected the Carboniferous and older units while the second one can be recognized in the Middle Eocene and older rocks. Both of these two phases were compressional in nature. The last modifications on the structure of the region are created by North Anatolian Fault and its branches and is mainly characterized by dextral faults. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12701
dc.publisher Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Eurasia Institute of Earth Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.subject Coğrafi bilgi sistemleri tr_TR
dc.subject Jeolojik özellikler tr_TR
dc.subject Kocaeli-İzmit tr_TR
dc.subject Geological Engineering en_US
dc.subject Geographical information systems en_US
dc.subject Geological features en_US
dc.subject Kocaeli-İzmit en_US
dc.title İzmit Civarının Jeolojisi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
601991004.pdf
Boyut:
13.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama