İzmit Civarının Jeolojisi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Çuvaş, Neşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Kocaeli Yarımadası 'nda yeralan İzmit bölgesinde temel Palezoyik yaşlı kalın bir çökel istifle temsil edilmektedir. Bu istif Alt Ordovisiyen yaşlı kırıntılılarla başlayıp Silüriyen yaşlı plaj kumtaşlarına geçer ve Devoniyen yaşlı platform karbonatlarıyla devam eder. Bu Paleozoyik istifin üst kısımlarım doğuda sığ su ve karasal kırıntılılarla temsil edilen, batıda ise derin denizel fliş tipi çökeller ve radyolaryalı çörtlerle tanımlanan Karbonifer kırıntılıları oluşturmaktadır. Bu Paleozoyik birimlerini, Alpin tipi Triyas sedimanter istifi diskordan olarak örtmektedir. Bu istif karasal kırmızı renkli tabakalarla başlamakta, üste doğru sığ su çökellerine geçmekte ve derin denizel Ammonitli kırıntılılar ve karbonatlarla devam etmektedir. En üst kısımlar ise regresif çökellerle temsil edilmektedir. İnceleme alanı Jura ve Erken Kretase'de erozyonal bir dönem geçirmiştir. Bu periyodu takiben yeni bir transgresyon Geç Kretase'den itibaren bölgeye hakim olmuş ve Orta Eosen'e kadar sürmüştür. Bu transgresif periyodun ürünleri giderek derinleşen ortamı yansıtan kırıntılılar ve karbonatlar olmuştur. Bölgenin en genç birimlerini Üst Pleyistosen yaşlı kırıntılılar oluşturur. Bölgede üç farklı deformasyon evresi tanımlanmıştır. Bunlardan ilki Karbonifer ve daha yaşlı birimleri, ikinci evre ise Orta Eosen ve daha yaşlı kayaçlan etkilemiştir. Üçüncü deformasyon evresi ise Kuzey Anadolu Fayı ve onun kollan ile gelişmiş sağ yanal atımlı faylarla karakterize edilmiştir.
In the Izmit region, eastern part of the Bhytnian Peninsula, a thick sedimentary succession of Palaeozoic age forms the basement. This succession starts with Lower Ordovician fluviatile elastics then grades into Silurian beach sandstones and following platform carbonates of Devonian age. The uppermost part of the Palaeozoic sequence is Carboniferous elastics, which are represented by shallow water to continental elastics in the east and deep-water flysch-type sediments and radiolarian cherts in the west. An Alpine-type Triassic sedimentary succession unconformably overlies the Palaeozoic sequence. This unit starts with continental red beds and grades upward into shallow- and deep-water Ammonite-bearing elastics and carbonates. The uppermost part of this sequence is represented by regressive sediments. The study area lived an erosional period during the Jurassic and Early Cretaceous. Following this erosional period, a new transgression covered the whole region since Late Cretaceous, and lasted until the Middle Eocene. Products of this transgressive period are represented upward deepening elastics, carbonates and flysch deposits. The youngest unit of the region is a continental clastic unit of probable Upper Pleistocene age. Three phases of deformations have been identified in the region. The first deformation affected the Carboniferous and older units while the second one can be recognized in the Middle Eocene and older rocks. Both of these two phases were compressional in nature. The last modifications on the structure of the region are created by North Anatolian Fault and its branches and is mainly characterized by dextral faults.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
Jeoloji Mühendisliği, Coğrafi bilgi sistemleri, Jeolojik özellikler, Kocaeli-İzmit, Geological Engineering, Geographical information systems, Geological features, Kocaeli-İzmit
Alıntı