Stratejik Yönetimin Uygulama Performansının Değerlendirilmesi: Telekom Sektöründe Bir Vaka

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Dönertaş, Gülperi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada stratejik yönetimin uygulama performansının değerlendirilmesi üzerine kurulan model; seçilen firmanın stratejik yönetim süreçleri, stratejik yönetim çıktıları ve sonucunda elde ettiği finansal ve rekabetçi değer faydalarının derinlemesine vaka analizi ile incelenmiştir. Stratejik yönetim süreci; stratejik planlama, stratejik planların uygulanması, stratejinin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi ile öğrenme döngüsünün oluşturulduğu bir çevrimdir. Şirketlerin hızlı değişen çevrede başarılı olabilmesi için çevreyi doğru analiz ederek doğru stratejik yol haritaları belirlemeleri ve sonrasında belirledikleri stratejileri uygulamaları önemlidir. Çalışmada stratejik yönetimin performansının, stratejik yönetimin çıktılarının performansını doğrudan etkilediği, stratejik yönetimin çıktılarının performansının yüksek olmasının şirkete finansal ve rekabetçi değer faydaları yarattığı görüşü ortaya atılmıştır. Sonuç olarak çalışmada araştırılmak üzere kurulan hipotezlerin sağlandığı görülmüştür. Stratejik yönetim sürecinin etkin ve tamamlanan bir döngü olacak şekilde işletilmesi (planlama-uygulama-değerlendirme-öğrenme) stratejik yönetim çıktılarının performansını olumlu yönde etkilemektedir. Stratejik yönetim çıktılarının şirketin finansal performansı üzerinde olumlu etkisi vardır. Stratejik yönetim çıktılarının şirkete rekabetçi değer faydaları yaratarak şirketin rakipleri arasında rekabet avantajı kazanmasını sağlamaktadır.
In this study, the designed model for evaluating strategic management performance is deeply assessed via a case study which analyzed the selected firm’s strategic management processes, strategic management outcomes and the financial and competitive values as results of the strategic management outcomes. Strategic management is a closed loop starting with the planning phase and continuing with the implementation and performance management. This closed loop ensures that the new information regarding the competitive environment feeds the decision-making processes. Conducting strategic analysis about external environment and defining right strategic road maps and then executing the strategies are important for firms in the dynamic and fast changing sectors. In this study, three hypotheses are derived in order to evaluate the strategic management performance. The first hypothesis proposes that running the strategic management process effectively and as a closed loop including the planning, implementation, evaluation and learning phases affects the strategic management outcomes’ performance in a positive way. The second hypothesis proposes that the strategic management outcomes affect the firms’ financial performance in positive way. The third hypothesis proposes that the strategic management outcomes affect the firms’ competing performance in positive way. As a result, the deep analysis of the firm’s strategic management processes resulted in the confirmation of the three hypotheses. In conclusion, this study confirms that if the strategic management process is designed as a closed loop process including the strategic planning, implementation and evaluation phases, the strategic outcomes will enable firm to gain financial and competitive success.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Stratejik Yönetim, Finansal Fayda, Vaka Analizi, Stratejik Planlama, Strategic Management, Financial Benefit, Case Study, Strategic Planning
Alıntı