Statik İtme Analiziyle Mevcut Bir Betonarme Yapının Performans Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle performans kavramı ve doğrusal olmayan statik analiz yöntemlerin bahsedilmiş daha sonra doğrusal olmayan statik analiz yöntemlerinden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi yöntemi detaylı olarak anlatılmıştır. Uygulama kısmında ise mevcut bir konut binasının, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi yöntemiyle deprem performansı değerlendirilmesi yapılmıştır. Performans hedefinin sağlayamayan bina, ilave perde teşkili ile güçlendirilmiş ve yeni durumun performans seviyesi belirlenmiştir. Birinci bölümde, konuya kısa bir giriş yapılmış ve çalışmanın amacı belirtilmiştir. İkinci bölümde, performans kavramı, performans seviyeleri ve öngörülen deprem etkilerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, DBYBHY 2007’ de bahsedilen doğrusal olmayan statik analiz yöntemleri anlatılmış ve daha sonra Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi yöntemi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, altı katlı mevcut bir betonarme konut binasının ETABS programı ile statik itme analizi yapılarak yapısal elemanların hasar bölgeleri belirlenmiştir. Beşinci bölümde, depreme karşı güvensiz olan bina, ilave perde teşkili ile güçlendirilmiş ve yeni performans seviyesi belirlenmiştir. Son bölümde ise, mevcut ve güçlendirilmiş durumlar için yapılan analiz sonuçları incelenmiştir.
In this study, firstly performance concept and nonlinear static analysis methods have been described and then static pushover method from nonlinear analysis methods has been explained in detail. In application part, earthquake performance evaluation of an existing flat building has made by using static puhover method. The building which was not sufficient for earthquake demand has been strengthened by using reinforced concrete wall and new performance level has been determined. In first chapter, it has been made an introduction to subject and the aim of study determined. In second chapter, performance concept, performance levels and described earthquake effects have been mentioned. In third chapter, nonlinear static analysis methods which are described in DBYBHY 2007, have been discussed and static pushover method has been explained in detail. In fourth chapter, pushover analysis of an existing six-storey flat building has been made by using ETABS software and the damage levels of structural members have been determined. In fifth chapter, the building has been strengthened by using reinforced concrete wall and new performance level has been determined. In the last chapter, analysis results have been evaluated for both existing and and strengthening conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Performans Değerlendirmesi, Statik İtme Analizi, Güçlendirme, Performance Evaluation, Pushover Analysis, Strengthening
Alıntı