Türkiye’de Büyük Şehir Alanlarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Denemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türksever, A. Nilay Evcil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Hızlı nüfus artışı, göç ve plansız kentleşme kentte yaşayan insanların fiziksel çevrelerinin bozulmasına, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların artmasına, kısaca yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, yaşam kalitesi kavramı içinde kentsel alanda kullanıcı tercihlerine dikkat çekilerek, büyük şehir alanlarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesine yönelik bir yöntem denemesi gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana ve Antalya Büyük Şehir Belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerle yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak, yaşam kalitesine etki eden faktörler araştırılmıştır. Toplam 2235 deneğe kentsel yaşam faktörleri ile ilgili fikirleri sorulmuştur. Bu çalışmada anketlerden elde edilen verilere ki-kare anlamlılık sınaması, varyans analizi ile lojistik ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar yorumlanarak gelecekte yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Due to rapid increase of population, migration and unplanned urbanization, urban dwellers’ physical environment deteriorated, and the number of social, economical and environmental problems increased. In short, the quality of life diminished. In this study, a methodological essay has been implied to evaluate quality of life in metropolitan areas, by attracting attention to users’ needs in urban areas. The factors affecting on quality of life have been searched by using the data taken from the opinion survey conducted in Greater Municipalities such as İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana and Antalya. In the questionnaire, people’s satisfaction about the factors of urban quality of life are asked to 2235 people as a whole. In this study, the data obtained from the opinion survey is analyzed by using chi-square test, analysis of variance, multiple and logistic regression. The results obtained are interpreted hoping to be of help for further studies.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Yaşam kalitesi, Hoşnutluk, Lojistik ve çoklu regresyon, Quality of life, Satisfaction, Logistic and multiple regression
Alıntı