Türkiye’de Az Katlı Konutlar İçin Yarı Açık Hafif Çelik Yapım Sistemi Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Yıldırım, Semih Göksel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması ile Türkiye’ de az katlı konut alanında kullanılabilecek “hafif çelik taşıyıcılı bir yarı açık endüstrileşmiş sistemin tasarımını” sağlayacak verileri / ortak kuralları ortaya koyarak bir öneri geliştirilmektedir. Bu amaçla, çalışma, temel olarak altı bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde problemin tespitine ve tez çalışmasının amacına yer verilmektedir. İkinci bölümde, geleceğe dönük Türkiye’ deki az katlı konut projeksiyonuna yönelik konut üretimi envanter çalışmasına yer verilmektedir. Mevcut konut stoğuna, geleceğe yönelik niteliksel ve niceliksel konut projeksiyonuna bakıldığında az katlı konuta olan talep devam etmekte olup hafif çelik yapım sistemi sektörel eğilimlere cevap verebilecek alternatif bir konut yapım sistemi olarak görülmektedir.Üçüncü bölümde Türkiye’ de az katlı konut alanında kullanılabilecek endüstrileşmiş konut yapım sistemleri karşılaştırılmaktadır. Taşıyıcı sistem tercihi aşamasında öne çıkan çeşitli başlıklar bu karşılaştırmada, nedenleri ile irdelenmektedir. Prefabrike iskelet sistem, ahşap çerçeve sistem ve hafif çelik çerçeve sistemler karşılaştırıldığında, tasarım, üretim ve montaj özellikleri bakımından hafif çelik çerçeve sistem öne çıkmaktadır. Dördüncü bölümde; Türkiye’ de az katlı konut alanında kullanılabilecek hafif çelik taşıyıcılı yarı açık konut yapım sistemi tasarımı, yarı açık sistem ile tasarımın nasıl yapılacağı, nitelikleri ve katalog verileri ile ortaya konmaktadır. Beşinci bölümde önerilen yarı açık sistem, seçilen az katlı betonarme konut projelerine, plan ve cephe düzleminde uygulanarak test edilmektedir. Altıncı bölümde ise tez çalışmasının sonuçlarına yer verilmektedir. Önerilen yarı açık sisteme, Türkiye’ de hafif çelik yapı sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar birbirlerinden bağımsız olarak bileşen üreterek katkı yapabileceklerdir. Ayrıca, tasarlayıcılar, ortaya konmuş olan sınırları tanımlanmış ortak kuralları kullanarak, sınırlı sayıda bileşenli yarı açık hafif çelik yapım sistemi ile tasarım gerçekleştirebileceklerdir.
A proposal is developed by introducing datas / convention supplies “designing of semi-open industrialized cold formed steel framing system within this thesis study. With this match, the study is separated to six division. Determining of the problem and the aim of the thesis are mentioned the first division. In second division, inventory study of housing production for housing projection in Turkey through near future is included. Having been evaluated existing housing stock, quantitative and the qualitative housing projection through near future, demand is continuing for low-rise residentials and cold formed steel framing seems as an alternative to meet the trend of industry-specific. Industrialized systems, which can be used in the field of low-rise residentials in Turkey, are compared at third division. Variety prominent titles at the phase of preferences of structural system are examined. When prefabricated reinforced concrete skeleton system, timber platform system and cold formed steel platform system are compared, cold formed steel platform system comes into prominence in terms of design, factory production and on site erection. At fourth division, attributes and catalog datas of designing of semi-open cold formed steel framing housing system which can be used in the field of low-rise residentials in Turkey and designing with proposed semi-open building system, are determined. At fifth division, proposed semi-open building system is implemented to selected reinforced concrete low rise residentials at layout and facade plane. At sixth division thesis study is concluded. Manufacturer firms serve in cold formed steel framing industry in Turkey can contribute to proposed semi-open system by producing component independently from each other. Moreover, designers can design with semi-open cold formed steel framing system with limited component by using introduced convention of which limits are defined.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Hafif Çelik, Yarı Açık Sistemler, Bileşen, Cold Formed, Semi - Open Building, Component
Alıntı