Uluslarası Hızlı Kargo İşinde Potansiyel Müşteri Tabanını Büyütmek İçin Transit Süre Ve Fiyat Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-26
Yazarlar
Beydilli, Soyer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hava kargo endüstrisi dinamik kargo pazarının en hızlı büyüyen sektörüdür. Fiyat ve transit süre farklılıkları olan Uluslararası Hızlı Kargo, dar pazar tanımının sınırları ile kargo işine dahildir. Türk Uluslararası Hızlı Kargo pazarı rekabet açısından oligopolistik bir yapı göstermektedir. Bu tez çalışması Uluslararası Hızlı Kargo işinde potansiyel müşteri tabanını büyütmek için transit süre ve fiyat optimizasyonunu hedeflemektedir. Tez, ilgili literatür taraması, fiyatlandırma konuları, kar maksimizasyonu ile ilgili literatürü, anket çalışması ve özgün modeli içermektedir. Tezin amacına ulaşmak için anket düzenlenmiş, sonuçları analiz edilmiştir. Kar maksimizasyon modeli anket analizlerinden elde edilmiş bulguları içermektedir. Model formülasyonunda yer alan kısıt denklemleri yazarın profesyonel deneyimlerinin anket çalışmasında yakalanan müşteri beklentileri ile uyarlanmasına dayanmaktadır. Model kargo endüstrisine ilişkin ileride yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.
Air cargo industry is the fastest growing sector in the dynamic freight market. International Express is a narrow market definition belonging to freight business which has particular pricing and transit time. Turkish International Express market stands to be oligopolistic in terms of competition. This thesis aims to optimize transit time and price for increasing potential customer base in International Express business. Thesis includes literature overview, pricing topics, profit maximization related literature, survey and genuine model formulation. Survey has been conducted to achieve thesis aim and results have been analyzed. The profit maximization model includes findings from survey analyses. Constraint equations in model formulation are based on author’s professional experience adjusted with customer expectations which are captured in the survey. Model can be used in further studies specializing on cargo industry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Hava Taşımacılığı, Kargo, Fiyat, Optimizasyon, Air Transportation, Cargo, Price, Optimization
Alıntı