Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kentsel Yeşil Alanların Önemi Ve Kentsel Dönüşüm İle İlişkilendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ceylan, Ahu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın konusu, özellikle son dönemlerde çokça tartışılan, konuta yönelik kentsel dönüşüm projelerinde, yaşam kalitesinin arttırılması noktasında kentsel yeşil alanlarının öneminin ortaya konması; dünyadan ve ülkemizden, Örnek Kentsel Dönüşüm Projesine girdi oluşturacak şekilde, proje ile benzerlik gösteren projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Tezin amaçları içinde; kentsel yeşil alanların, yaşam kalitesinin arttırmadaki rolünün ortaya konması, kentsel dönüşüm projelerinde oluşturulmak istenen mekanda inşaat alanını maksimum tutarak kentsel yeşil alanlardan ödün verilmemesi gerektiğini göstermek ve dönüşüm projelerinde kentsel yeşil alanlara ilişkin kantitatif standartları aramak ve kalitatif değerlendirmeler yapmayı sayabiliriz. Bu kapsamda yaşam kalitesi kavramı ve göstergeleri incelenmiş, kentsel yaşam kalitesini etkileyen faktörler ortaya konmuştur. Daha sonra yeşil alanlara ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar incelenmiş, duyarlı çevre kriterleri gözden geçirilmiştir. Araştırmada öncelikle ele alınan yaşam kalitesi, kentsel yeşil alanlar, kentsel dönüşüm kavramları ile ilgili çeşitli kütüphanelerde, yazılı ve elektronik kaynaklarda geniş bir literatür araştırması yapılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de uygulama alanıyla benzer özelliklere sahip olması sebebiyle seçilmiş örnekler incelenmiştir.
The subject of this work is to expose the significance of green spaces in the point of increasing the quality of life, to investigate and to evaluate some projects which have similarities with the Sample Urban Regeneration Project to have input to the project in urban regeneration projects, which have been discussed recently somewhat abundant, devoted to residence. Among the purposes of this thesis, we can count exposing the role of urban green spaces on making increase of quality of life, expressing that it is needed not make concessions on urban green spaces by keeping construction areas maximum in the place where urban regeneration projects are formed, and searching quantitative standards related to urban green spaces and making qualitative evaluations in urban regeneration projects. In this manner, concept of quality of life and its indicators are investigated, factors which affect urban quality of life are exposed. After that, legal arrangements and standards related to urban green spaces are examined, and sensitive environment criteria are scrutinized. At the first part of the research, wide benchmarking about concepts of quality of life, urban gree spaces, urban regeneration are done in various libraries, written and electronic resources. Sample projects both in the world and in Turkey, which have similarities with application area, are examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
yaşam kalitesi, kentsel yeşil alanlar, kentsel yenileme, quality of life, urban green areas, regeneration
Alıntı