Orta Ve Doğu Toroslarda Bulunan Karbonat Yankayaçlı Pb-zn Cevher Oluşumlarının Alterasyon Mineralojisi Ve Duraylı İzotop Nitelikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-10
Yazarlar
Özbek, Ahmet Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Alp-Himalaya Dağ Kuşağı'nda bulunan Anadolu'yu oluşturan ana tektonik birimlerden olan Toros kuşağı önemli sayıda değişik rezerv ve tenöre sahip farklı tipte maden yatağı ve zuhurunu barındırmaktadır. Toros kuşağı çalışılan yataklara göre 4 alt bölgeye ayrılabilir: (I) Orta-batı Toroslar; (II) Bolkarlar; (III) Aldağlar-Batı Zamantı ve (IV) Doğu Zamantı. Karbonat-yankayaçlı primer kurşun ve çinko cevher oluşumları genellikle epijenetik yerleşimler olup, birçok örnekte oluşumları yapısal kontrollü olarak kabul edilebilir. Ancak bu yataklanmalar mevcut halleri ile sülfür kalıntıları (genellikle galen) içeren karbonatlar, silikatlar ve oksitler şeklindedir. Yataklanmaların bazıları tamamen non-sülfitik çinko yatağı kabul edilebilir derecede birincil özelliklerini yitirmiştir. Bütün kuşak boyunca çalışılan yataklar için cevher mineralojisi oldukça basit ve benzerdir: Galen-sfalerit-serüzit-smitzonit-Fe oksihidroksitler. Bu mineralojiye zaman zaman anglezit ve pirit eşlik etmektedir. Yatakların çoğunda ise galen yegane sülfür mineralidir.
Taurides being one of the major tectonic units constituting the Anatolia within the Alpine-Himalian Orogenic Belt is a host to great number of various types of ore deposits and mineralizations with different sizes and contents. The Taurides could be subdivided into 4 subdistricts with regards to subject deposits: (I) Midwest Taurides, (II) Bolkarlar, (III) Aladaglar-West Zamanti, and (IV) East Zamanti. Essentially, carbonate-hosted lead and zinc mineralizations are primarily epigenetic emplacements and their formations can be considered as structurally controlled in many occurrences. However, these occurrences as they stand are mineralizations of carbonates, silicates and oxides that may and may not contain residual sulfides (generally galena). Some of them don't have any primary features and can be considered to be non-sulfidic zinc deposits. Ore mineralogy throughout the belt for the subject deposits is fairly simple and comparable: galena-sphalerite – cerussite – smithsonite - Fe-oxyhydroxides. Pyrite and anglesite accompany these mineral in places. In most of the occurrences, galena is the only sulfide mineral survived.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Toros Kuşağı, Pb-zn Cevher Yatağı, Jeokimya, Mineraloji, Taurides, Pb-zn Ore Mineralizations, Geochemistry, Mineralogy
Alıntı