Moda Ve Mimarlığın Ortak Kavramlar Üzerinden Okunması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-11
Yazarlar
Erdinç, Zeynep Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Disiplinler arası sınırların bulanıklaştığı son yıllarda, moda ile mimarlık arasındaki paylaşımlar, paralellikler, ortak aktiviteler ve tasarımlar ile, iki disiplinin kesişim ve etkileşimi daha görünür bir hal almaktadır. Bu iki tasarım disiplini, aralarındaki tüm ölçek farklılığına rağmen, genel olarak ortak konseptleri kullanmakta ve aynı anlatılar üzerinden tasarım yapmaktadır. Benzerliklerinin ve birlikte yaptıkları çalışmaların, ortaya çıkış sebebi: toplumsal, sosyolojik, psikolojik ve kültürel verilerin, insanlık üzerinde güçlü etkilere sahip olması ve bu etkilerin, hem mimarlık hem de moda üzerinden kendilerini direk yansıtabilme imkanını bulabilmesidir. Öte yandan, bu iki disiplin için önemli olan; sadece ortak paylaşımlara sahip olmaları değil, ayrıca bu ortak paylaşımları sayesinde, aralarında hareketli bir trafiğin ve etkileşimin ortaya çıkabilmesidir. Başlangıçta giysiler, sonrasında da inşa edilen korunaklar, ilkel çağlardan günümüze, insan bedeni için, onu koruyacak bir barınak sağlamak amacıyla üretilegelmekte; koruduğu insanlarla eş zamanlı, dinamik veya değil bir ilişki içine girmektedir. Ayrıca her iki disiplin de temelde iki boyutlu malzemelerden, üç boyutlu hacimler üretmektedir. Bahsedilen bu ortak kavramlar ve bu kavramları mekanlaştırırken kullandıkları üretim yöntemleri; öteki disiplin içinde farklı bağlamlara taşınarak, yeni ortamından gelen değişik girdilerle sözkonusu disiplinin kendini beslemesine, olanak sağlamaktadır. Kısaca, hem mimarlık hem de moda, özellikle günümüzde, ortak kavram ve yöntemlere; bunlar üzerinden yapılan paylaşımlara, birarada bulundukları çalışmalara sahip olmakta; en önemlisi de bu ortaklık ve paylaşım, her iki disiplinin de bir diğeri için bir gelişim kaynağına dönüşmesine imkan vermektedir.
Recently, while the edges between fashion and architecture have been blurred, their intersections and interactions are more apparent with their shares, parallelism, co-creations and common activities. Both those two design professions generally have been using conjoint concepts and designing over the same narratives despite all the scale differences. The reason of the similarities and shared works is: the massive effect of social, cultural, interpersonal and psychological inputs over humanity and their ability of expressing themselves with fashion and architectural designs. More over, the point is not only, they are common in their shares, but also through those common base, an vibrant traffic and interaction between themselves can occur. First clothes, then the dwellings, have been proced for accomodating human body in procductive way meanwhile they both can build a relationship which can be either responsive or not, with people whom they host in. On the other hand they both try to design in order to convert two dimensional flat materials into three dimensional volume. The common concepts which are mentioned and the production methods which have been used for transforming those into space, may enhance theirselves with the incomes that are borrowed from the the other discipline, throughout they have been carried into the another context. In brief, especially for now, both fashion and architecture not only have common concepts and methods but also collaborations and shares related to them yet, the most important point is their relationship empower each of them to be a improvement source for the other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
moda, mimarlık, etkileşim, bedeni barındırmak, hacim, strüktür, fashion, architecture, interactivity, accommodate body, volume, structure
Alıntı