Değişimin Sürekliliğinde Zamansal Kırılma Noktaları; Değişen İnsan-ve Kentin Karşılıklı Etkileşimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başeskici, S. Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasının amacı, varoluşundan bu yana insan yaşamındaki değişimleri zamanın çok boyutlu, akışkan ve kırılgan yapısı içerisinde yerlerine koyarak incelemek ve bu değişim içerisinde kentlerin yerini ve insan- kent karşılıklı etkileşimini sebep- sonuç ilişkisi kurarak ortaya çıkarmaktır. Günümüzde değişimin en fazla hissedildiği yerler kentlerdir. Tezi okuyan, insanın mimari çevresinin, kullandığı nesnelerin, yaşam tarzının nasıl değiştiğinin ve geri dönüşümlü olarak yaşadığı çevrenin de insanı ne kadar değiştirdiğinin farkına varacaktır. Tez çalışmasının ana çerçevesi oluşturulurken dört kavram ve bunların birbirleriyle etkileşimi ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır, bu kavramlar: “değişim, zaman, insan ve kent” kavramlarıdır. Değişimi hızlandıran ve ‘katalizör’ görevi gören “zamansal kırılma noktaları” tespit edilmiştir. İnsanın yeryüzünde ilk varolduğu an, “sıfır noktası” (K0) olarak belirlenmiştir. Yaşanan değişim, birçok etken ve olayın tetiklediği ve neden olduğu bir etkileşimler matriksidir. Tez kapsamında zamansal kırılma noktaları etkenleriyle birlikte incelenmiş ve sonuç olarak elde edilen saptamalar bir matriks üzerine yerleştirilerek değişimin neden-sonuç ilişkisi gözetilerek somut bir şekilde bu matriks üzerinde görülmesi sağlanmıştır. Bu matriks, “Değişim ve Etkileşim Matriksi” olarak adlandırılmıştır. Değişimin sürekliliği açısından önemli olduğu düşünülen “ütopyalar”ın da bu matriks üzerindeki varlığı ve yeri sorgulanmıştır.
The aim of this study is to research the changes in human life on the breakable, liquid and multi-dimensional structure of time since the beginning of life on earth and to disclose the importance of cities and interaction of man-urban environment inside of this change. Today, cities are the spaces that “change” is mostly noticed and feeled. The people who read this thesis will be aware of the change ın environment, objects and life style of human and notice that the environment and man change eachother in interaction with eachother. While forming the conceptual structure of the study, four concepts and their relations are explored, these are: “change”, “time”, “human” and “city”. “Temporal Breaking Points” that gain momentum of change and function as catalysts are selected on the structure of time. The first beginning of human life on earth is named as “0-point” (K0) and the events that are important for the human life and make breaks in the time structure start after this point. Change is an interaction matrix that many factors and events cause and trigger. “Temporal Breaking Points” are examined with their factors and in the conclusion, implications are placed on a matrix and change is indicated concretely. The matrix is named as “Change and Interaction Matrix” and the existence and place of “utopias” that are seen as important phenomenons for the contuniuty of change are questioned inside the structure of change and interaction matrix.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Değişim, Zaman, Kent, İnsan, Zamansal Kırılma Noktaları, Ütopyalar, Change, Time, City, Human, Temporal Breaking Points, Utopias.
Alıntı