Stil Kavramı: Endüstriyel Tasarımdaki Algısı Ve Rolü Üzerine Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-19
Yazarlar
Topaloğlu, Fulden
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, endüstriyel tasarım alanında stil kavramını, işlevlerini ve algısını inceleyerek şu konuları tartışmıştır: endüstriyel tasarımda stil kavramının anlamı, ürünlerde stili oluşturan elemanlar, endüstriyel tasarım mesleğinde stil kavramının işlevleri, stilin tasarımın teknolojik, kültürel ve ticari yönleriyle ilişkisi, ve stil kavramının tarihsel ve güncel çerçevede nasıl algılandığı. Bu tartışmaları yürütebilmek için, sanat ve tasarımın çeşitli alanlarından stil kavramına yönelik tanımlar ve yorumlar sunulmuş ve incelenmiş, aralarındaki benzerlikler belirlenmiş, ve bu gözlemler sonucunda endüstriyel tasarım alanına dair benzetmeler kurulmuştur. Buna ek olarak, stil kavramı tarihsel bir perspektif içinde de incelenmiştir. Stil kavramının algısını, işlevlerini ve tasarım objeleri için önemini anlamak amacıyla tasarım tarihi içinde farklı zamanlardan bakış açıları sunulup tartışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de çalışan endüstriyel tasarımcıların stil kavramına yönelik algılarını ölçmek için, internet üzerinden yürütülen sayısal bir anketin kullanıldığı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasının sonuçları, çalışmanın teorik kısmında yapılan gözlemler ve varılan sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
This study explores the concept of style, its functions and its perception in the field of industrial design, and discusses the following issues: the meaning of the concept of style in industrial design, elements that form style in products, functions of the concept of style for the industrial design profession, how style is related to the technological, cultural and commercial aspects of design, and how the concept of style is perceived both in the historical and contemporary scenes. Definitions and interpretations about the concept of style in diverse fields of art and design are presented and analyzed in order to identify similarities, and in the light of these observations to be able to draw analogies for the field of industrial design. Besides, the concept of style is investigated inside a design historical viewpoint. Perspectives from different times in design history are explored and discussed, in order to understand the perception of the concept of style, its functions and its significance for designed objects. In the scope of this study, a field research was carried out to find out the perceptions of industrial designers working in Turkey about the concept of style, through a quantitative survey that was conducted over the internet. The outcomes of the field research are compared with the observations and insights obtained from the theoretical part of the study, in order to find the level of congruence between the two.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
stil, stil algısı, estetik, modern stil, postmodernism, style, perception of style, aesthetics, modern style, postmodernism
Alıntı