İnşaat Sektöründe Çatışma Yönetiminin Kültürel Boyutu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlban, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uluslararası inşaat sektörü ortamında çatışma yönetimi, çok kültürlülük boyutu ile incelenmiştir. Kültürün, çatışma ve çatışma yönetimi üzerindeki etkisini ölçmek için, bir anket çalışması yapılmıştır. Anket, inşaat sektörü çalışanlarının kültürel özelliklerini ve çatışma giderim davranışlarını ayrı ayrı ölçen iki farklı araçtan oluşmaktadır. Markus ve Kitayama’nın Bağımlı ve Bağımsız Benlik Kurgusu kültür ölçümünde, Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II (ROCI-II) ise örgütsel çatışma yönetim stilleri ölçümünde kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Libya’nın başkenti Trablusgarp’ta bir havalimanı projesinin yüklenicisi olan, çok uluslu bir ortak girişim firmasının çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları literatürdeki benzer araştırmalar ile karşılaştırıldığında, benzer sonuçların bulgulandığı gözlenmiştir.
In this study, construction conflict management in international environment has been examined through the lens of multicultural aspects. To measure the effect of culture on construction conflict management, a questionnaire has been conducted. Questionnaire consisted of two parts one of which helps to measure the cultural characteristics while the other measures conflict management styles of the construction industry personnel. Markus and Kitayama’s Independent and Interdependent Self Construal was adressed to measure culture, and Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI-II) measured conflict management styles in organizations. The sample of the study composed of the personnel of a multinational joint venture, which has undertaken the construction of the new international airport in the Libyan capital of Tripoli.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Örgütsel çatışma yönetimi, kültür, kültürler arası çatışma, inşaat sektörü, Organizational conflict management, culture, cross-cultural conflict, construction sector
Alıntı