Beyoğlu Han Ve Pasajlarının Kullanımı Ve Yeniden Canlandırılabilmeleri İçin Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kazanç, Özbek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 19. Yy da batılılaşma sürecinde Beyoğlu’nda yapılmış olan han ve pasajlar incelenmiş ve bunların tekrar canlandırılıp kent yaşamında aktif rol üstlenebilmeleri için önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın ilk bölümlerinde Osmanlılardaki han gelişimi ve hanların barındırdıkları çeşitli fonksiyonlar incelenmiştir. 19. yy a gelindiğinde tek bünyede bulunan fonksiyonların ayrılmasıyla, tüketim fonksiyonun yeni bir yapı tipi olan pasajlarda karşılandığı görülmüştür. Pasajları ortaya çıkaran ve gelişimine etki eden faktörler araştırılıp Paris pasajlarından örnekler verildikten sonra pasajların Beyoğlu’nda ortaya çıkmalarını sağlayan sosyal ve ekonomik şartlar incelenmiştir. Beyoğlu’nda yapılan han ve pasajlar tek tek ele alınarak kısa tarihçeleri, geçmişteki ve bugünkü kullanımları, geçitlerinin kullanılıp kullanılmadıkları tespit edilmiştir. Beyoğlu’ndaki tüm han ve pasajların kullanımları için genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra Asmalı Mescit-Tünel arasında örnek bir alan alınarak buradaki han ve pasajların canlandırılabilmeleri için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada yöntem olarak çeşitli fiziksel analizler ve görsel tespitlerden yararlanılmıştır.
In this study, the khans and passages of Beyoglu in Istanbul, that were built during the westernization process in the 19th century, are examined and proposals for revitalizing them to play an active role in the urban life are presented. In the first chapters of the study, the development of khans and their various functions in the Ottoman Empire are examined. It is noted that at the beginning of the 19th century, the separation of functions, which had been present as whole before had led to the consumption function to be realized in the passages as the new architectural type. The factors that caused and contributed to the rise of passages are investigated. Examples from the passages of Paris are given, followed by the social and economical factors and conditions that influenced the emergence of passages in Beyoglu area are investigated. All the khans and passages in Beyoglu are analyzed separately with regards to their history. In addition to their use in the past and present, whether their passageways are used today is also identified. After the usage of khans and passages in Beyoglu is evaluated generally, a sample area between Tunel Square and Asmali Mescit is chosen and a study aimed at revitalizing the passages in this area is developed. In this study, the methods employed are literature research, various functional and visual analysis, and ownership determination.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Pasaj, Han, Batılılaşma Süreci, Paris Pasajları, Cam ve Çelik, Geçit, Yaya Sirkülasyonu, Canlandırma, passages, khan, westernization process, Paris passages, glass and steel, passageway, pedestrian circulation, revitalizing
Alıntı