Kamu Mekanlarında Kent Mobilyalarından Bilgilendirme, Yönlendirme Ve İşaretlendirme Elemanlarının İrdelenmesi: Taksim Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alpagut, Zeren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle çevrenin algılanması ve değerlendirilmesi sürecinde insan davranışlarının temeli olan güdüler ve gereksinimler, çevresel algı, çevresel biliş, çevresel değerlendirme kavramları açıklanmış, yön bulma ve yönelmede bu kavramların etkileri üzerinde durulmuştur. Tarih boyunca kentlerde ihtiyaç duyulmayan bilgilendirme, yönlendirme, ve işaretlendirme elemanlarının kullanımı, günümüz kentlerinde özel araç kullanımının artması, kent dokusunda birbirinin tekrarı olan görsel girdiler sebebiyle kaçınılmaz bir hal almıştır. Üçüncü bölümde, bilgilendirme, yönlendirme ve işaretlendirme elemanlarının kullanım amaçları belirlenmiş, elemanlar malzemelerine, işlevlerine, amaçlarına göre sınıflandırılmış ve iletişimi sağlayan eleman türleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, bilgilendirme, yönlendirme ve işaretlendirme elemanları kullanım açısından değerlendirilmiş, elemanların mekanda ölçek, hız, denge, görsel uyum, form ve renk açısından nasıl farklı etkiler yaratabileceği incelenmiştir. Eleman kullanıcı ilişkileri ve gelişen teknolojiden kent bilgilendirme, yönlendirme ve işaretlendirme sistemlerinde nasıl fayda sağlanabileceği irdelenmiştir. Dünyada uygulanan bu sistemler incelenmiştir. Beşinci bölümde, diğer bölümler sonucu elde edilen bilgilerin ışığında, alanda tespit ve gözlemler yapılmış; fotoğraflar çekilmiş ve alan analiz edilmiştir. Alanda ziyaretçilerle anket ve görüşmeler yapılarak elde edilen verilerden, sonuç ve değerlendirmeye varılmıştır.
In this study, in the process of environmental perception and environmental evaluation, the concepts that are the basics of human behaviour; motives and needs, perception, cognition, evaluation have been introduced, in wayfinding and orientation; the effects of these concepts have been examined. Unlike in the past civilizations, demand on information, direction and signification elements became inevitable with the increase of vehicles and similar urban patterns. The third section covers usage purpose of information, orientation and signification elements, and clasification according to their material, function and purpose and types of elements that provide communication are discussed. The fourth section discusses the role of information, direction and signification elements, and effects of scale, speed, balance, visual adaptation, shape and color on the elements are observed. Interaction between elements and people, and the effect of developed technology are stated. Similar systems applied in the world are examined. The fifth section concludes the study and discusses results of performed analysis in area determination and observations with the case pictures. Survey results obtained from visitors in the case area are stated and the conclusion have been defined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
yön bulma, yönelme, işaretlendirme, çevresel elemanlar, way finding, orientation, signification, environmental graphics
Alıntı