Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Konukman, Pelin Doğa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesinde yeralan hakim durumun kötüye kullanılması fiilinin teorik ve uygulama bazında irdelenmesi amaçlanmıştır.Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Rekabet Hukuku’na genel bir bakıştan oluşmaktadır. İkinci bölümde, genel olarak Rekabet Hukuku işlenirken ,4054 sayılı Kanun çerçevesinde hakim durumun kötüye kullanılması eylemi irdelenmiştir. 4054 sayılı Kanun’da 6.Madde’ye konu olan bu fiilin Roma Anlaşmasının 82.Madde’si ile paralellikleri incelenmiştir. Üçüncü bölüm tamamen hakim durumun kötüye kullanılmasına ayrılmıştır. Hem 4054 Sayılı Kanun’da hen de Avrupa Birliği Komisyonu Kararlarında geçen kötüye kullanma çeşitleri güncel örneklerle açıklanmıştır.Dördüncü bölüm ise, hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin 4054 Sayılı kanundaki yaptırımları içermektedir. Beşinci bölümde ise çalışmanın sonuçları yer almıştır.
This work aims to focus on the 6th.Article of the Law which is numbered as 4054 and is put in application so as to form protection for the competition in the freemarket. The 6th. Article of this law is about the abuse of dominant position in competitive market economy.The work is composed of five parts.The first part is dealing with the concept of competition law in general. The second part of the work is wholly related with the abuse of dominant position in free markets .The third part is whoolly about the various types abusing act of dominant positions of some establishments.The fourth part is about the sanctions that law numbered 4054; is putting on the organizations and organization unions because of abuse of their dominant positions in free markets.The fifth part of the study; is a general look to the law numbered 4054.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Hakim durum, Rekabet, Roma Anlaşması, Dominant position, competition, Rome Agreement
Alıntı