Corporate Socıal Responsıbılıty In Constructıon Industry

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-09
Yazarlar
Ulutaş, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖZET Kurumsal Sosyal Sorumluluk son zamanlarin en çok bahsedilen konularından biri olarak karşımıza çıkmakta ve uluslararası alanda birçok organizasyon tarafından iş sürecine adapte edilmektedir. Konunun kökenleri iş dünyasının aktivitelerini yürütürken topluma karşı sorumlu davranması tartışmasına dayanmasına rağmen bugün gelinen noktada kurumsal sosyal sorumluluk kavramının kapsamı sorumlu iş süreçlerinden çok daha geniş bir çerçeve oluşturmaktadır. Uluslararası firmaların konuya artan ilgileri ve yaptıkları girişimler ile kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığını arttırmaktadır. Bu artan ilgi kurumsal sosyal sorumluluk kavramını şirketler için kaçınılmaz hale getirmektedir. Organizasyonların iş aktivitelerini yürütürken tüm paydaşlarına karşı sorumlu davranması gereği fikrinden yola çıkan kurumsal sosyal sorumluluk kavramı geniş bir etki alanına sahiptir. Bu geniş kapsama alanından dolayı herkes tarafından kabul edilmiş olan bir ortak tanımı olmamasına rağmen ana fikir olarak organizasyonların iş aktivitelerini yürütürken çevreye, topluma ve insana karşı sorumlu davranması fikrine dayanır. İnşaat sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk kavramı diğer sektörlere nazaran daha geç tanınır ve kullanılır hale gelmiştir. Bunun ana nedenlerinden biri inşaat sektörünün kendine has özellikleri olarak kabul edilebilir. Uluslararası alanda kurumsal sosyal sorunluluk kavramının geniş yer edinmesi inşaat sektörünü de bu konuda düşünmeye yöneltmektedir. Uluslararası firmaların kurumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri ve iş paydaşlarından da bu konuya önem verilmesinin beklenmesi inşaat firmaları için de konuyu kaçınılmaz hale getirmiştir. İnşaat sektörünün tüm diğer sektörlerle iş ilişkisi içerisinde olduğu düşünüldüğünde konunun önemi daha net anlaşılmaktadır. İş dünyasının kurumsal sosyal sorumluluk olgusuna verdiği önem konunun her ölçekten firma için kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Organizasyonlar tedarik zincirleri içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığının önemini vurgulamakta ve iş ilişkilerini kurarken karşı taraftan da aynı hassasiyeti göstermesini beklemektedir. Bu nedenle inşaat sektöründeki firmaların da etkinliklerine devam edebilmeleri için bir an önce konuyu anlayıp kendi iş süreçlerine entegre etmeleri beklenmektedir. Fakat gerek konunun geniş kapsamı gerekse iş dünyasının hızla değişen trendleri nedeni ile yeni teoriler üzerinde çok fazla düşünülmeden kullanılmakta ve esas faydaları elde edilememektedir. Bu tez çalışmasının kurumsal sosyal sorumluluk kavramını inşaat sektörü bakış açısından araştırmaktadır. Araştıma süreci kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığı, KSS activiteleri, KSS entegrasyonu ve konunun şirket rekabet gücü üzerindeki etkileri konularını kapsamaktadır. Araştırmanın amacı kurumsal sosyal sorumluluk konusunun inşaat firmaları tarafından nasıl anlaşıldığını, iş süreçlerine nasıl dahil edildiğini ve KSS aktivitelerinin iş süreci ve şirket rekabeti üzerindeki etkilerini anlamaktır. Araştırma kurumsal sosyal sorumluluk konusunun ortaya çıkışı ve iş dünyasındaki yerinin sorgulanması ile başlamakta daha sonra konuyu inşaat sektörü perspektifinden detaylı olarak incelemektedir. Tez araştırmasındaki ilk aşama konunun literatürde ayrıntılı şekilde taranması olmuştur. Kurumsal sosyal sorumluluk konusu hem akademik çalışmaların hem de bu konuda yapılmış olan profesyonel araştırma ve yayınların incelenmesi ile araştırılmıştır. Konu ilk olarak genel kapsamı ile araştırılmış daha sonra inşaat endüstrisi kapsamındaki kurumsal sosyal sorumluluk kavramına yönlenilmiştir. Bulgular Türkiye’deki inşaat sektöründe konunun çok az bilindiğini ortaya koymuştur. Paralel bir araştırma İngiltere inşaat sektöründe yapıldığında kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığı ve entegrasyonunun daha ileri seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle tez çalışması kalitatif araştırmaya yönelmiş ve iki ülkeden seçilen örnek vaka çalışmaları üzerinden konunun inşaat sektöründeki yeri incelenmiştir. Örnek olay incelemesi seçilmesindeki neden konu ile ilgili genel saptamalar ortaya koymak yerine konu hakkındaki farkındalığın artmasına katkıda bulunacak daha detaylı sonuçlar elde etmektir. Konunun farklı perspektiflerden değerlendirilmesini görmek amacı ile örnek vakalar farklı ülkelerden ve farklı büyüklükteki şirketlerden seçilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular inşaat sektörünün kurumsal sosyal sorumluluk kavramının farkındalığı ve entagrasyonu hakkında başvurulabilecek bir kaynak olacaktır. Ayrıca inşaat sektöründeki kurumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri ve konunun şirket rekabetine olan etkisi de ortaya konulacaktır. Konunun farklı perspektiflerden ele alınması karşılaştırma şansı vererek kurumsal sosyal sorumluluk entegrasyonu sağlamak isteyen firmalar tarafından yol gösterici olarak kullanılabilecektir. Tez çalışması başlangıç bölümü kurumsal sosyal sorumluluk konusunun genel anlamı ve inşaat sektörü özelindeki durumunun sunulması ile başlamaktadır. Bu bölümde ayrıca inşaat sektörünün karakteristik özellikleri de sunulmaktadır. Bunun amacı KSS kavramının inşaat sektörü özelindeki araştımasında ortaya çıkan sonuçların daha anlaşılır olmasını sağlamaktır. Bunların yanında, tezin amacı, araştırmanın hedefleri ve araştırma soruları açıklanmaktadır. Tezin ikinci kısmında kurumsal sosyal sorumluluk konusunun teorik geçmişi ortaya ele alınmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, tarihsel gelişimi, hem genel KSS kavramı hem de inşaat sektörü özelindeki durumu açıklanmaktadır. KSS konusunda ortaya atılmış olaran teorik çalışmalar ve bu konuda üretilmiş olan sistem ve standartlar icelenmektedir. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde araştırma yöntemleri sunulmaktadır. Tez çalışması kapsamında başvurulan araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin nedenleri ve tezin amacına yönelik etkileri açıklanmaktadır. Kalitatif araştırma yapılması ve örnek vaka incelemesi sonuçlarının değerlendirme sürecinde seçilen yöntemler ve nedenlerine değinilmekte ve son olarak örnek vaka çalışmalarının genel bilgileri sunulmaktadır. Dördüncü bölümde örnek vaka çalışmalarından elde edilen ampirik bulgular açıklanmaktadır. Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar hem direkt alıntı olarak hem de direkt yorumlama olarak tüm örnek vakalar için ayrıntıları ile açıklanmaktadır. Sonuçlar kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığı, kurumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri, KSS entegrasyonu ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramının şirket rekabetine olan etkisi bölümleri altında gruplanmış olarak sunulmaktadır. Tez çalışmasının beşinci bölümünde ise örnek vaka incelemelerinden elde edilen bulgular analiz edilmekte ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramının teorik verileri ile karşılaştırılmaktadır. Görüşmelerde sorulan tüm sorular için alınan cevaplar bir arada sunulmakta ve sonuçlar arası benzer ve ayrışan noktalar ortaya çıkarılmaktadır. Bu bölümde elde edilen sonuçlar kurumsal sosyal sorumluluk kavramının inşaat sektörü bazındaki yerinin farklı perspektiflerden anlaşılmasını sağlamaktadır. Tez çalışmasının son kısmında ise belirlenen amaç ve hedefler ile çalışma sonuçlarının karşılaştırılması yapılmakta, ortaya çıkan genel sonuçlar değerlendirilmekte ve öneriler geliştirilmektedir.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN CONSTRUCTION SECTOR SUMMARY Corporate Social Responsibility has emerged as an important issue in business and has been adopted by many organisations in global area. CSR has evolved to an important agenda and its scope has widened from the responsible business to the strategic decisions, altough its history base upon the discussions about the responsibilities of business to the society with a good grace. Many multinational organizations have adopted the CSR inside their organisations and these CSR activities increased the CSR awareness in general. The increased concern about CSR turned the subject to an inevitable issue for the organizations and it becomes a key business driver in today’s business. The construction sector has started implementing CSR lately when compared with other sectors. There are many examples of CSR integration in construction sector, however; these companies are mostly multinational construction companies working around the world. The increased CSR awareness in global area makes the CSR integration inevitable for the construction industry, because CSR integrated supply chains are set up, financial institutations or clients expect CSR adoption from construction companies, and there is huge public demand to act responsible. For this reason, it concerns all types of organisations in the industry because construction sector serves infrastructure for other industries and has great supply chain relations in its business process. Corporate social responsibility has not a single accepted definition. However, it means acting responsible to the society, environment and all stakeholders in business process. Behind this, latest researches focus on the strategic use of CSR and competitiveness advantages for the companies. For this reason, construction industry has to increase the CSR awareness and find ways to integrate it in the business process and use strategically to gather more benefits. This study investigates the CSR theory from the point of construction industry by questioning CSR awareness, CSR activities, CSR integration and its relationship with the company competitiveness. The aim of the thesis is to understand how the construction companies understand and implement CSR in their practices, and present how CSR practices impact the business process and firm competitiveness. Research starts with presenting the origins and emergence of the corporate social responsibility in general, then analyze the term of CSR within the context of construction indusry. Literature review has been initial step in the reseach process. To understand the CSR theory comprehensively, CSR related document were revieved in academic publications and professional institutions. Then, CSR subject has been searched from the perspective of the construction industry. The initial part of the research has been conducted in UK and it continue with the studies in Turkey. The results presented that, CSR awareness in Turkish constuction sector is low, however, there are some progress in British construction sector. To evaluate the subject deeply, research focused on qualitative data and the case study strategy was used to gather in-depth understanding. To see the subject from different perspectives case studied were selected from two different countries and different scales of companies which will help to understand the subject from different viewpoints. Findings of the research will help to increase the awareness of CSR theory in the construction industry by presenting different case studies. Companies were asked to explain CSR process from the first awareness to its competitiveness benefits to the company. CSR awarenes, integration and activities will be presented in detail from the perspective of case companies which could help observing the subject from the perspective of different scales and industry conditions. Also, results could be used as an example for the companies that intends to adopt CSR in their busines. Thesis research starts with the introduction chapter, which includes the gathered information about corporate social responsibility in general and specific for contruction industry. Construction industry characteristics have also been visited to help the understanding from the perspective of sector. Then the problem statement, aims of the thesis, and research questions have been demonstrated. Second part of the thesis focuses on the theoretical backgound of the CSR theory. It starts with the presentation of historical backgound of CSR. Then, academic findings are demonstrated which were used in questionnaire preperation and evaluation of interview findings. To evaluate the subject from different perpectives CSR related mechanisms/standards/indexes are visited in addition to the academic perspective. Third part of the research demonstrates the research strategy and methodology. The reasons in selection of qualitative research and case study methodology are explained. Then, approaches to analyses are presented to clarify the reseach process. Lastly, case study companies are introduced to present the company characteristics. The introduction of the case companies covers general company information such as location, work area, size, annual turnover. Fourth part of the thesis focuses on the emprical findings gathered from the interviews and CSR related documents given by case companies and demonstrates research results as intra-case analyses. The results of the interviews will be presented with direct interpratetion and quotations for each question of the interview. The results will be demonstrated under CSR awareness, CSR activities, CSR integration and competitiveness & CSR sections sequentially for each company. In the fifth part of the thesis, findings from the interviews will be analysed and compared with the theoretical background and each other for each interview question and results will be presented as cross-case analyses. Answers of the companies will be presented together for each question which gives the comparison chance between the companies and observe the common points and differentiation in their approaches. As stated above the findings will be presented under CSR awareness, CSR activities, CSR integration and competitiveness & CSR sections. Last part of the thesis presents the conclusions of the research and give recommendations for future researches. The findings will be evaluated in general and compared with the research aims and objectives stated at the beginning of the research. Then, recommendations will be presented for future researches.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, İnşaat Sektörü, Proje Yönetimi, Corporate Social Responsibility, Sustainability, Construction Industry, Project Management
Alıntı