Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Müziğinin Seyri

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Bavatır, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada Türk Müziği'nin Tanzimat Fermanı ve Cumhuriyet gibi iki önemli tarih süreci sırasında geçirdiği evreler incelenmiştir. Osmanlı imparatorluğu Tanzimat Fermanı'nın ilanından önce ilk olarak lll.Selim Dönemi'nde Batılılaşma hareketleri ile tanışmıştır. lll.Selim'in müzisyen kimliği ile Batılılaşmanın Türk Müziği üzerindeki ilk görüntüleri ve lll.Selim'in bu alandaki denemeleri ortaya çıkmıştır. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı imparatorluğu'nun Batılılaşmayı bir devlet politikası olarak seçmesi sonucunda, Türk Müziği'nde Batı etkisi iyiden iyiye hissedilmeye başlamıştır. Bu etki Cumhuriyet Dönemi'nde artarak devam etmiştir. Bu iki tarihsel dönemin yanı sıra, Tanzimat Dönemi Müziği'nin Cumhuriyet Dönemi Müziği üzerine etkisi de göz önünde bulundurulmuştur. Bu etkileşim sürecinde Tanzimat'la başlayan Batı hayranlığının her alanda olduğu gibi, müzikte de daha çok taklit yönünde geliştiği görülmüştür. Bu gelişim Cumhuriyet Dönemi'nde Türk Müziği'nin ihmaline dahi yol açmıştır. Tanzimat Fermanı sonrası Türk Müziği'ne Batı'dan olumlu olarak nota yazısı, yeni form ve çalgılar ve plak kayıtları gibi teknik alanlarda yenilikler alınmıştır. Böylece Türk Müziği eserlerinin günümüze aktarımı sağlanmıştır. Ancak bu olumlu etkilerin yanı sıra Cumhuriyet Dönemi ve sonrasındaki süreçte Batı etkisinin Türk Müziği'ni olumsuz yönde de etkilediği görülmüştür. Şöyle ki; Türk Müziği radyolarda çalınmamış, okullarda Türk müziği eğitimi yapılmamış, 1975 yılına kadar Türk Müziği konservatuarı dahi kurulmamıştır. Böylece Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Müziği'nin seyri sırasında Batı'dan hem olumlu hem de olumsuz anlamda etkilenildiği ve bugünkü Türk Müziği Devlet Konservatuarının oldukça güç süreçlerden geçtikten sonra kurulduğu görülmüştür.
In this project; the phasaaaes of Turkish Music were researched, during the Tanzimat Fermanı and cumhuriyet which both are very important parts of Turkish history. The first meeting with the West of the Ottoman Empire was at the Period of III. Selim which was before the Tanzimat Fermanı. With the musician side of III. Selim, the first apparition of the Westernization at the influence of the Turkish Music and the experiments of III. Selim about this area were come on the scene. After the Ottoman Empire choosen the Westernization as a government politicy with the Tanzimat Fermanı, the influence of the West at the turkish Music started to be seen clearly. This influence went on with increasing at the Period of Cumhuriyet. Besides these two historical periods, also the influence of the Period of the Tanzimat Music to the Period of the Cumhuriyet Music was kept in mind. At the phase of this interaction the admiration of the West which staeted with the Tanzimat was increased in every areas and also in music, to the direction of copying. This developing even caused to negligence of Turkish Music, after the Tanzimat Fermanı with good meaning some technical news were had from the West such as; note, new forms and instruments and records. In this way, the transfer of the Turkish Music's opus' were achieved so far. But besides these good influences, at the Period of Cumhuriyet and after, it was seen that, the influence of the West effected badly to the Turkish Music. Such that; the Turkish Music was not played on radios, was not learned at schools and even until 1975 the Turkish Music Conservatory was not established. In this manner, there were good and bad effects from the West from Tanzimat to Cumhuriyet of Turkish Music and it was seen that how this Conservatory of Turkish Music could be established after lot's of difficult phases
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2004
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı