İstanbul Yağışlarının Gidişler Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-09
Yazarlar
Cangel, Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan 8 adet Devlet Meteoroloji İşlerine ait yağış ölçüm istasyonu aylık ve yıllık verileri kullanılarak, Gidişler (Runs) Analizi yapılmış, çeşitli ölçüm dönemleri için, negatif gidiş uzunlukları (kurak dönem uzunlukları), negatif gidiş toplamları (eksik yağış toplamları) ve negatif gidiş şiddetleri, iki ayrı kesim seviyesi (q=0.3 ve q=0.5) için belirlenmiştir. İlk olarak her istasyona ait aylık veriler q=0.5 (medyan) ve q=0.3 seviyelerinden kesilerek, gidişler analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, her iki kesim seviyesi için de, gidiş uzunluğu, gidiş toplamı, gidiş şiddeti değerleri hesaplanmıştır. Ardından hesaplanan değerlere ait, ortalama, standart sapma, korelasyon katsayıları değerleri hesaplanarak elde edilen sonuçların geçmişte yapılmış olan çalışmalarda elde edilen değer aralıklarında olup olmadıkları kontrol edilmiştir.
In this study, using the monthly and annual rainfall data observed at 8 rainfall observation station of Meteorology, negative run lengths (dry term lengths), negative run sums (total rainfall needed) and run intensities are found out for two thershold levels (q=0.3 and q=0.5). Run analysis is applied for the thershold levels. Run lengths, run sums and run intensities are obtained for thershold levels. Mean, standard deviation of the calculated data and the correlation coeffifient between run sum-run length and between run length-run intensity are obtained. The correlation coefficients are compared with the studies maden pastly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
gidiş analizi, gidiş uzunluğu, gidiş toplamı, korelasyon, yağış, kuraklık, kurak dönem uzunluğu, run analysis, run sum, run length, run intensity, correlation, drought, drought period
Alıntı