Karma İşlevli Yapıların Kentsel Ve Mimari Tasarım Arakesitinde Kamu Yararı Gözetilerek İrdelenmesi: Zincirlikuyu-levent Aksı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-08
Yazarlar
Akgun, Tugce Duyunc
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, karma işlevli yapılar kamu yararı gözetilerek dünyadaki örneklerle karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışma kapsamında pilot bölge olarak seçilen İstanbul Zincirlikuyu-Maslak Aksı detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmaya zemin oluşturması açısından karma işlevli yapıların ve karma kullanım fikrinin ortaya çıkış nedenlerini sorgulanmış, karma kullanımın yarar ve sakıncaları irdelenmiştir. Karma işlevli yapılar mimari ve kentsel tasarım ara kesitinde ele alınmış ve kamu yararı gözetilerek irdelemek üzere dünyadaki öncü örneklerle Türkiye’den seçilen pilot bölgede yer alan örnekler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Karşılaştırmada ilk olarak, dünyada ve Türkiye’de karma işlevli yapılarla ilgili yasal düzenlemelere bakılmıştır. Sonrasında dünyadaki ve Türkiye’deki örnekler parsel ve alan ölçeğinde olmak üzere iki farklı açıdan sayısal veriler üzerinden değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, ortaya çıkan net sayısal değerler Türkiye’deki durumu iyileştirmek açısından önemli bir veri sağladığı görülmüştür.
In this study, mixed use projects are considered in terms of public profit. As part of study, the selected pilot region, Zincirlikuyu-Levent Axis, analysed in detail. As background for the study, the dynamics for the emergence of mixed use projects and mixed use idea are questioned. The advantages and disadvantages of mixed use projects are considered. Mixe use projects are handled in the intersection of architectural and urban design. In this context, mixed use projects from the pilot region are compared with the pioneer examples around the world. For the comparison, firts the legal arrangements,in the world and Turkey, are inquired. Then, the cases from Turkey and around the world are assessed regarding two different points in terms of numerical data. When compared with the studies in literature, the results in numerical data are important in order to improve the current character in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Karma İşlevli Yapı, Kamu Yararı, Zincirlikuyu-Levent Aksı, Mixed Use Projects, Public Profit, Zincirlikuyu-Levent Axis
Alıntı