Dimetilaminoetiltiyo Grupları İçeren Asimetrik Porfirazinler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Korkmaz, Nurten
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ftalosiyanin-porfirazin hibrit yapısının sentezi bis(2-dimetilaminoetiltiyo)maleonitril ve ftalonitrilin reaksiyonu ile gerçekleştirilmiştir. İki farklı doymamış 1,2-dinitril türevlerinin kondenzasyonu sonucunda 6 farklı izomer karışımı oluşmaktadır. Ftalonitril ve bis(2-dimetilaminoetiltiyo) maleonitril’in reaksiyonu ile MgPz elde edilmiştir. Oluşabilecek altı farklı izomer karışımı yerine, istenilen 3A:1B yapısındaki asimetrik porfirazini elde etmek için ftalonitril 25:1 gibi yüksek oranda kullanılmıştır. MgPz’deki asimetrik olarak sübstitüe dimetilaminoetil grupları alkil halojenürlerle reaksiyona sokularak, bilinen organik solventlerde çözünebilen kuarterner amonyum gruplarının oluşturulmasına son derece uygundur. Bu amaçla MgPz metil iyodür ile reaksiyona sokularak iki tane kuarterner amonyum grubu taşıyan [(MgPzq)2+.2I-] elde edilmiştir. MgPz’nin metalsiz türevine dönüştürülmesi trifloroasetik asit ile başarılmıştır. Diğer metal türevlerinin eldesinde metalsiz porfirazin başlangıç maddesidir. Bu yönteme örnek olarak CoPz ve ZnPz hazırlanmıştır.
In this study, The synthesis of phthalocynanine-porphyrazine hybrid structures started with the cocyclization of bis(2-dimethylaminoethylthio) maleonitrile with phthalonitrile. The condensation of two unsaturated 1, 2-dicyano derivatives will cause a reaction mixture which contains six different isomers. MgPz has been synthesized through the reaction of phthalonitrile with bis(2-dimethylaminoethylthio) maleonitrile. In order two prevent the formation of all six products described above, phtalonitrile is taken in excees (25 mmol phthalonitrile, 1 mmol bis(2-dimethylaminoethylthio) maleonitrile). Dimethylaminoethyl subtituents of MgPz, which lead to solubility in common organic solvents, are extremely suitable for conversion into quaternary ammonium groups by alkyl halides. When MgPz was treated with methyliodide the hygroscopic Pz with two quaternary ammonium groups [(MgPzq)2+.2I-] was obtained. Demetallization of MgPz to metal-free derivative H2Pz was accomplished in trifluoroacetic acid. H2Pz is the starting point for the incorporation of different metal ions into the porphyrazine core. As examples of divalent metal Pz derivatives, CoPz and ZnPz were obtained from H2Pz.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Porfirazin, Magnezyum, Çinko, Kobalt, Porphyrazine, Magnesium, Zinc, Cobalt
Alıntı