Bazı Alfa,beta-konjuge Dikarbonil Bileşiklerinin Diazobiskarbonil Bileşikleriyle Reaksiyonları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aldaş, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
α, β-doymamış karbonil bileşiklerinden ve metallo karbenoid bileşiklerinden türetilmiş karbonil yilidlerin, [1,5]-elektrosiklik halka kapanması reaksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için, α, β-doymamış karbonil bileşiklerinin, β-pozisyonlarında, uygun geometriye sahip bir hidrojen taşımaları ve ayrıca bu bileşiklerin, s-cis konformasyonunda olmaları gerekmektedir. α, β-doymamış ketonların ve α, β-doymamış esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) ağırlıklı olarak dihidrofuran türevlerini oluşturduğu gözlenmiştir. Dihidrofuran ürünlerinin, aynı zamanda, ileri reaksiyonları da mevcut reaksiyon koşullarında gerçekleştirebildikleri gözlenmiştir. α, β-Enallerin ise, dihidrofuran türevleri yerine, yine karbonil yilid üzerinden, 1,3-dioksolleri oluşturduğu anlaşılmıştır. Önceki çalışmalara paralel olarak bu tez çalışmasında, α, β-doymamış dikarbonil bileşiklerinin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, dimetil diazomalonat ile reaksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, sadece karbonillerde farklılık gösteren ve β-konumunda fenil grubu içeren iki adet α, β-doymamış dikarbonil bileşiği (benziliden asetilaseton ve etil asetobenzilidenasetat) ile kıyaslama amacıyla etil sinnamat sentezlenmiş ve bileşiklerin spektroskopik olarak tanımlanmaları yapılmıştır.
For the 1,5-electrocyclization reactions of carbonyl ylides derived from alpha,beta-unsaturated carbonyl compounds and metallo carbenoid species to proceed, it is reported that the alpa,beta-unsaturated carbonyl compounds must have hydrogen atom at their β-position with suitable geometry and also, they should favor s-cis conformation. In these studies, Cu(II) acetylacetonato catalyzed decompositions of diazo carbonyl compounds, such as dimethyl diazomalonate, in the presence of alpha,beta-unsaturated ketones and esters, were reported to yield mainly dihydrofuran derivatives. The products were reported to be capable of further reactions, as well. In this thesis, Cu(II) acetylacetonato catalyzed decompositions of dimethyl diazomalonate, in the presence of alpha,beta-unsaturated dicarbonyl compounds were performed. For this reason, two similar alpha,beta-unsaturated dicarbonyl compounds (benzylidene acetylacetone, ethyl acetobenzylidene acetate), having phenyl group at their β-position and having different carbonyl groups, and also, ethyl cinnamate for comparison, were synthesized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
alfa, beta-doymamış dikarbonil bileşikleri, dimetil diazomalonat, Cu(II) asetil asetonat katalizörü, alpha, beta-unsaturated dicarbonyl compounds, dimethyl diazomalonate, Cu(II) acetylacetonato catalyst
Alıntı