Harita Sektöründe Proje Planlama Yöntemlerinin Kullanılması Uluslararası Dekastri Terminal Saha Düzenlemesi Ve Toprak İşleri Projesi Örneği.

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ergün, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir çok sektörde yaygın olarak kullanılan ve yürütülen projelerde sürenin kısaltılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik arayışlarda olumlu sonuçları gözlenen yöneylem araştırması modellerinin, harita sektöründe de uygulanmasının önemi ve gerekliliği ele alınmıştır. Günümüzde, projelerin kapsamının genişlemesi ve bir çok farklı disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmesi, kaynakların doğru kullanılabilmesi ve etkin organizasyonların yapılabilmesi için proje planlama ve programlama tekniklerine olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Geliştirilen bu tekniklerden, harita sektörü için en ideali olan PERT yöntemi açıklanmıştır. Uygulama bölümünde, Rusya’da gerçekleştirilen Dekastri Terminal Saha Düzenlemesi ve Toprak İşleri Projesi’nde yapılan planlama ve programlama çalışması değerlendirilmiştir. Bu bölümde, harita mühendisinin programlama tekniği konusundaki bilgisinin kendi çalışmalarına ve projeye sağladığı katkılar ele alınmıştır. Bununla birlikte, harita çalışmalarının planlama aşamasında, faaliyetlerin süre tahminlerinin yapılmasında önemle dikkate alınması gereken faktörlerden birisinin de çevresel faktörler olduğu üzerinde durulmuştur.
In this study, the importance and necessity of usage of planning and scheduling techniques, which have constructive results in shortening the period and reducing the cost of projects in surveying sector, is explained. Today, increasing extension of projects and the need of working together from many different disciplines, increase the necessity of using project planning and scheduling techniques to have good strategies in using resources and organizations. One of the developed planning and scheduling technique, PERT method, that has the effective usage in surveying sector, is explained. The planning and scheduling works done for the project of Dekastri Export Terminal Site Preparation and Earthworks, realized in Russia, is also studied. In this part, the benefits of knowledge of scheduling techniques is explained for both surveying works and the project. It is also emphasized that, one of the most important factor that should be taken into consideration when estimating the period of activities, is environmental effects in planning surveying works.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Haritacılık, Proje yönetimi, Planlama, Programlama, PERT, Survey, Project Management, Planning, Scheduling, PERT
Alıntı