Örgütsel Öğrenme, Dönüşümcü Liderlik, Pazar Yönlendirmesi Ve Örgütsel İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-30
Yazarlar
Gürel, Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Firma performansı rekabetin her geçen gün büyüdüğü ve sınırların kalktığı bugünün pazarında firmaların hayatta kalmasının en önemli göstergesidir. Pazarların daha da inişli çıkışlı olmaya başladığından beri firmalar için pazarda inovasyona ve örgütsel öğrenmeye odaklanmadan kalabilmek hayli zorlaşmıştır. Bu bağlamda, firma performansını örgütsel etmenlerin bir alt kümesi olarak tanımlamak ve firma performansını etkiyebilecek faktörleri belirlemek oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki 316 firmadan oluşan örneklemden toplanan veri ile örgütsel öğrenme, dönüşümcü liderlik, pazar yönlendirmesi ve örgütsel inovasyonun firma performansı üzerine etkisini açıklamaya çalıştık. Bizim sonuçlarımız firma performansını tahmin etmede örgütsel inovasyonun ve pazar yönlendirmesinin anlamlı birer rolleri olduğunu doğrulamıştır. Örgütsel öğrenme, pazar yönlendirmesi ile karşılaştırıldığında firma performansının daha güçlü belirleyicisidir. Bu araştırma modelinde örgütsel öğrenme ve pazar yönlendirmesi örgütsel inovasyonun öncülleri olarak bulunmuşlardır. Çalışmamızın diğer bir sonucu ise liderliğin hem örgütsel öğrenme hem de pazar yönlendirmesi üzerinde doğrudan etkisinin bulunduğudur. Ek olarak, model örgütsel inovasyon, pazar yönlendirmesi ve örgütsel öğrenmedeki büyük çaptaki sapmayı açıklamaktadır. Çalışma yöneticiler için yönetimsel çıkarımların yapılması ve olası gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmasıyla sonuçlandırılmıştır.
Firm performance is the best indicator of firms’ survival in today’s borderless and ever-increasing competitive markets. The markets have also become much more volatile, so it’s very difficult for the firms to be able to stay in the market without focusing on innovation and organizational learning. In this context, it is extremely important to define firm performance as a subset of organizational factors and to identify factors that may influence firm performance. In this study, using data collected from a sample of 316 firms in Turkey, we explore the influence of organizational learning, transformational leadership, market orientation and organizational innovation on firm performance. Our results confirm the significant roles of organizational innovation and market orientation in predicting firm performance. Organizational innovation is a much stronger predictor of firm performance compared to market orientation. In the research model, organizational learning and market orientation are found to be the antecedents of organizational innovation. Another result of our study is that leadership has a direct effect on both organizational learning and market orientation. Additionally, the model explained the substantial variance in organizational innovation, market orientation and organizational learning. The study concludes with the implications of this study for managers and recommendations for possible future research.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Firma Performansı, Örgütsel Öğrenme, Dönüşümcü Liderlik, Pazar Yönlendirmesi, Örgütsel İnovasyon, Firm Performance, Organizational Learning, Transformational Leadership, Market Orientation, Organizational Innovation
Alıntı