Antrasen Ve Azid Yan Grupları İçeren Polikarbonatların İkili ‘click’ Reaksiyonları İle Modifikasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-06-12
Yazarlar
Yoldaş, Sümeyra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Antrasen ve azid fonksiyonlu halkalı karbonat monomerleri sentezlenerek, ko-polimerizasyonu, benzil alkol başlatıcılığında, 1,8-diazabisiklo[5.4.0]undek-7-en ve 1-(3,5-bis(trifloromethil)fenil)-3-siklohekzil tiyoüre katalizörlüğündeki halka açılma polimerizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.  Çalışmanın sonraki kısmında antrasen ve azid fonksiyonlu polikarbonat zincirine bakır katalizli azid-alkin siklokatılma (CuAAC) reaksiyonu ile Alkin-PCL ve Diels-Alder (DA) reaksiyonu ile maleimid uç fonksiyonlu PEG takılarak PC-g-PCL/PEG aşı kopolimeri elde edildi. Aşı kopolimerleri için Diels-Alder reaksiyon etkinliği UV-Vis spektroskopisi yardımıyla belirlendi. Elde edilen monomerler, öncü bileşikler, başlangıç polimerleri ve sonuç polimerler 1H NMR, UV, FT-IR ve GPC kullanılarak analiz edilmiştir.
In this study, anthracene and azide functional cyclic carbonate monomers are synthesized, the co-polymerization of these was carried out successfully via ring-opening polymerization (ROP) using benzyl alcohol as initiator, 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and 1-(3,5-bis(trifluorometh1-(3,5-bis(trifluoromethyl))-3-cyclohexyl-2-thiourea, as catalyst system.  Subsequently, anthracene and azide functional polycarbonate chain, copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) by reaction of Alkyne-PCL, and Diels-Alder (DA) by reaction maleimide end-functionalized PEG attaching and  PC-g-PCL/PEG heterograft copolymer was obtained. Diels-Alder click reaction efficiency for graft copolymerization was monitored by UV-Vis spectroscopy. The structures of all monomers, initiators, polymer precursors and final polymers were confirmed exactly using GPC, 1H NMR, UV-Vis and FT-IR analyses.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Polikarbonat, Click Kimyası, Polycarbonate, Click Chemistry
Alıntı