Solaklı Havzasında Aylık Ve Yıllık Debi Süreklilik Eğrilerinin Normalleştirme Yöntemiyle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-13
Yazarlar
Ayaz, Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada akım ölçümü yetersiz akarsu havzalarında Singh ve diğ. (2001) kullandığı debi süreklilik eğrisi elde etme modeli incelenip, Solaklı havzasında uygulaması yapılmıştır. Çalışma yapılırken Solaklı havzasında bulunan 3 akım gözlem istasyonundaki veriler (Of-Dernekpazarı, Haldizen-Şerah (Uzungöl) ve Ögene-Alçakköprü akım gözlem istasyonları (AGİ)) kullanılmış ve 1 istasyonla (Solaklı-Ulucami AGİ) kontrol işlemi yapılmıştır. Burada model, üç ayrı zaman dilimi ( yıllık, aylık, günlük) için tekrarlanmıştır ve modelin bu havzaya uygulanabilir olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, günlük veriler de model oluşturmada kullanılmak istenmiş fakat, veriler normalleştirilemediği için bu modelde kullanılamamıştır. Yıllık verilerden elde edilen model verileri ve model denkleminin kullanılabilir olduğu ancak aylık verilerden elde edilen model verileri ve model denkleminin verimli olarak kullanılabilir olmadığı görülmüştür. Bunun en önemli sebebi de havzadaki ölçülmüş verinin az olmasıdır.
In the present study, the model for obtaining the flow duration curve used by Singh et al. (2001) in the tributary basins the flow rate measurements of which are insufficient was examined and applied in Solaklı basin. During the study, data obtained from three flow observation stations (Of-Dernekpazarı, Haldizen-Şerah and Ögene-Alçakköprü flow observation stations (FOS)) were used and the check procedure was carried out by means of 1 station (Solaklı-Ulucami FOS). The model were repeated for three different periods (annual, monthly and daily) and it was tried to be determined whether this model is applicable to this basin. At the end of the study, the daily data was also tried to be used in the establishment of the model, but it couldn’t be used since the data could not be normalized. It was seen that the model data and the model equation obtained from the yearly data were efficiently usable while the model data and the model equation obtained from the monthly data were not efficiently usable. The most important reason of this result was the insufficient data measured for the basin.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
debi süreklilik eğrisi, havza, normalleştirme, model, flow duration curve, basin, normalizing, model
Alıntı