Köprülerin Deprem Performansının İtme Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Bayrampaşa Köprüsünün Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Ganbat, Batbayar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez kapsamında köprü güçlendirmesi ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve uygulama olarak Bayrampaşa Köprüsü seçilmiştir. İlk olarak, köprü mevcut durumu doğrusal elastik analizi AASHTO yöntemi kullanılarak yapılmış ve mevcut köprü taşıyıcı sistemi tahkik edilmiştir. Bir sonraki bölümde, köprünün mevcut taşıyıcı sistemi CALTRANS Seismic Design Criteria kullanılarak doğusal olmayan analiz yapılmıştır. Kolonların moment-eğrilik diyagramlarını elde edebilmek için XTRACT programından yararlanılmıştır. Yapı analizinde SAP2000 VER.8.16 NONLINEAR kullanarak kolonlarda oluşan plastik dönmeler elde edilmiş, oluşan plastik dönmelere bağlı olarak köprünün performans seviyesi belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda malzeme şekil değiştirmeleri S1 ve S2 deprem seviyesinde istenen sınırları aşıldığından köprü güçlendirilmiştir. Son bölümde güçlendirilmiş köprü için doğrusal olmayan analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda mantolanmış kolonlarda malzeme şekil değiştirmeleri S1 ve S2 deprem seviyesinde istenen sınırlar içersinde kalmıştır. Güçlendirilmiş başlık kirişi ve temellerde eğilme ve kesme kuvveti tahkiki yapılmıştır. Temel zemini emniyet gerilmesi kontrolü ve eleastomer mesnet deplasmanları tahkik edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sayısal çözüm sonuçları bu bölümde yorumlanmıştır.
The study information related to the topic has been given Bayrampasa Bridge which has been chosen as a numerical analysis. Firstly, the seismic calculations of the bridge has been carried out by using of elastic analysis which is the method used by AASHTO. In the numerical solution SAP2000 Structure Analysis Program has been used. M-N interaction diagrams used for investigating the biaxial flexure strength has been drawn with XTRACT program. In the next Deformation Based Analysis has been carried out by CALTRANS. XTRACT program has been utilized in order to get the moment curvature diagrams of columns. SAP 2000 Structure Analysis Program has been used in structural analysis, plastic rotations formed on columns have been obtained; and the performance level of bridge has been tried to be determined by considering at the plastic rotations. As a result of the analysis, the materials strains in S1 and S2 seismic performance exceeds the limits. So it is decided to retrofit of the bridge. In the last the structural system of strengthened bridge was analyzed again. The material strains in S1 and S2 seismic performance levels satisfied. The foundations are also strengthened to increase the flexural and shear capacity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Deprem Performans, Güçlendirme, Doğrusal Olmayan Analiz, Seismic Performance, Strengthened, Deformation Based Analysis
Alıntı