Farklı Kökenli Agregalar İçeren Yüksek Mukavemetli Betonların Elastik Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Karadağ, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması, farklı kökenli agregalar içeren yüksek mukavemetli kendiliğinden sıkışan betonların taze beton, basınç dayanımı ve elastik özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir. Yüksek mukavemetli beton karışımlarının tasarımında, 4 farklı tür agreganın kırmataş ve kırma kumları ve her bir agrega türü için 3 farklı su/çimento oranı kullanılmıştır. Tüm agrega türleri için her bir metreküp beton için kullanılan çimento, uçucu kül ve silis dumanı miktarları sabit tutulmuştur. Serbest yayılma, taze betonun 500 mm’lik çapa yayılma süresi (T50) ve birim ağırlık değerleri taze beton özellikleri olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, 12 farklı beton karışımı üretilmiş ve her bir karışımdan 150 mm çapında, 300 mm yüksekliğinde 4 silindir numune alınmıştır. Numuneler dökümden sonraki 28. günde yapılan basınç dayanımı, ultrases hızı ve elastisite modülü test günlerine kadar 23±2 oC sabit sıcaklığındaki suda küre bırakılmıştır. Deneysel verileri kullanarak, elastisite modülü ile basınç dayanımı, ultrases hızı ve birim ağırlık gibi diğer parametreler arasındaki bağıntılar elde edilmiştir. Beton karışımlarından elde edilen elastisite modülü-basınç dayanımı arasındaki ilişkiler literatürdeki bazı tahmin yöntemleriyle kıyaslanmış, böylece elde edilen sonuçların yüksek mukavemetli betonlar için literatürde önerilen değerlere uygun olduğu görülmüştür.
This thesis study provides information about the fresh concrete, compressive strength and elastic properties of high strength self compacting concretes including different types of aggregates. For the design of the high strength concrete mixtures, the crushed stones and crushed sands of 4 different types of aggregates and for each aggregate type 3 different water/cement ratio have been used. Cement, fly ash and silica fume amounts used in per cubic meter of concrete have been kept constant for all aggregate types. The slump flow, the time for the concrete to spread to a diameter of 500 mm (T50) and unit weight were determined as the fresh concrete characteristics. In this study, 12 different concrete mixtures have been produced and 4 samples of 150 mm diameter, 300 mm height cylinder have been taken as samples from each concrete mixtures. The samples have been cured in water with a constant temperature of 23±2 oC until the compressive strength, ultrasonic pulse velocity and modulus of elasticity testing days which have been done on the 28th day after casting. By using the experimental datas, correlations between modulus of elasticity and the other parameters which are compressive strength, ultrasonic pulse velocity and unit weight have been obtained. The modulus of elasticity-compressive strength relations obtained from the concrete mixtures have been compared with some of prediction methods in the literature so it has been seen that for high strength concretes the acquired results are appropriate to the literature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
agregalar, yüksek mukavemetli beton, kendiliğinden sıkışan beton, elastisite modülü, ultrases hızı, aggregates, high strength concrete, self compacting concrete, modulus of elasticity, ultrasonic pulse velocity
Alıntı