Kazıklı Radyejeneral Temellerin Düşey Ve Yatay Yükler Altında Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-05
Yazarlar
Yalçın, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kazıklı radyejeneral temellerin düşey ve yatay yükler altında davranışı PLAXIS 3D Foundation Sonlu Elemanlar Programı yardımıyla incelenmiştir. Bunun için üstyapıdan gelen yükler ve zemin özellikleri sabit tutularak temel sisteminin radyejeneral temel, kazıklı radyejeneral temel ve kazıklı temel olarak tasarlanması durumunda sistemin yük oturma davranışı incelenmiş, ayrıca yanal ötelenmeler, kazıklarda oluşan momentler, radyejeneral plakta oluşan eğilme momentleri araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kazıklı radyejeneral temellerin üstyapıdan gelen düşey ve yatay yükler altında radye plakta oluşan oturmaları, yanal ötelenmeleri ve eğilme momentlerini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Bunun yanı sıra radyejeneral temelin yük aktarmadığı kazıklı temel sisteminde, kazıklı radyejeneral temel sisteminde kullanılan kazık konfigürasyonu, üstyapıdan gelen yükler ve zemin özellikleri değişmemesine rağmen yükün tamamı uygulanmadan göçme meydana gelmiştir. Bu durum radyejeneral plağın yük paylaşımına önemli ölçüde katkıda bulunduğunun kanıtıdır. Sonuç olarak özellikle yüksek yapılarda, temel sisteminin kazıklı radyejeneral temel olarak projelendirilmesinin güvenli ve ekonomik bir çözüm sağlayacağı belirlenmiştir.
In this study, behavior of piled raft foundations under vertical and lateral loading is investigated with PLAXIS 3D Foundation finite element program. In this context, for three different foundation systems as raft foundation, piled raft foundation and conventional pile foundation under constant superstructure loads and subsoil conditions, load-settlement behavior of three systems, lateral displacements, bending moments on piles and raft foundation are investigated. At results of analyses, it is concluded that piled raft foundation decreases settlements, horizontal displacements and bending moments on raft at significant levels in comparison with raft foundations. Besides, conventional pile foundation where it is assumed that all loads are taken by piles, failure has occurred in same pile configuration, same superstructure loads and subsoil conditions before 100% of load is activated. This proves that in reality, pile cap has major contribution on load sharing. As a result it is found out that especially in high-rise buildings, design of foundation system as piled raft should provide a safe and economical solution.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kazıklı radyejeneral temeller, yatay yükler, sonlu elemanlar, kazık, PLAXIS, Piled Raft Foundations, Pile Foundations, Finite Element Method, PLAXIS, horizontal loads
Alıntı