Şehirsel Yerleşmelerde Fractal Ve Cellular Automata Yöntemi İle Gelişme Alanlarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüzer, Mehmet Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmada, fiziki verilerin yanı sıra sosyo-ekonomik veriler kullanılarak ve yerleşmelerin fractal yapısına bağlı olarak en küçük hücresel fonksiyon ile diğer fonksiyonlar arası ilişkiler baz alınarak geliştirilen hücresel otomasyon modeli ile, yerleşmelerin planlama sürecine katkı sağlayacak yönlendiricilerin elde edilmesi araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Giriş bölümünden sonra ikinci bölümde, dünyada yerleşik düzene geçiş sonrası şehirsel alanların oluşturduğu formların irdelenmesi, klasik şehir formları-gelişme sınırları-büyüme modelleri hakkında sanayi dönemi öncesi ve sonrası geliştirilen modeller araştırılmıştır. Üçüncü bölümde araştırmada geliştirilen yöntemin temelini oluşturan tekrar, hücresel ilişki, otomasyon ve hesaplama yöntemleri kavramları ve bu kavramların gelişim süreçleri irdelenmiştir. Dördüncü bölümde araştırma kapsamında geliştirilen modelin temel özellikleri açıklandıktan sonra modele baz teşkil eden parametrelerin tespitinde uygulanan yöntem açıklanmış ve verilerin modele aplikasyonunda belirlenen kriterlerin esasları verilmiştir. Araştırmanın beşinci ve son bölümünde modelin çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan şema başta belirlenen varsayımlarla test edilmiş, buna göre araştırmanın genel sonuçları elde edilerek öneriler belirlenmiştir.
The aim of the research is to get directors which contribute to the planning process of settlements with cellular automation model developed by taking relations among minimum cellular function and other functions and by using physical and socio-economic data. After the introduction part in the second chapter, urban forms in the world after the settled order are examined and models developed before and after industrial period about classic urban forms- development borders- growth models are searched. In the third chapter iteration, cellular relation, automation and computing methods which occur the foundation of research’s method and the development process of these concepts are examined. In the fourth chapter, after the explanation of the main characteristics of the model that developed in the research, the method applied to the determination of parameters and the criteria determined in the application of data to model are explained. In the fifth chapter the schema occurred at the end of the running of the model is tested by the initial hypothesis and suggestions are determined.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Şehir, Şehirsel Büyüme, Fractal, Cellular Automata, Bursa, Urban, Urban Growth, Fractal, Cellular Automata, Bursa
Alıntı