Trigliserid Temelli Üretan Makromerlerin Sentezi Ve Kopolimerizasyonda Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Köprülülü, Alev
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde yüzey kaplama endüstrisi hızla gelişirken yenilenebilir doğal kaynak bazlı malzemelerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar da hızla artmaktadır. Yüzey kaplayıcıların trigliserid yağlarla modifiye edilmesi malzemeye gelişmiş film özellikleri kazandırmaktadır. Polimerik malzemeler hazırlamak için yağlar direkt olarak vinyl monomerleriyle yada hidroksil gruplarıyla fonksiyonlandırıldıktan sonra dianhidrit, diizosiyanat gibi monomerlerle reaksiyona sokulmaktadır. Bu çalışmada vinil bağı içeren yağ bazlı üretan makromerleri sentezlenmiştir. İlk olarak yağların trigliserid yapısı , di- ve mono- gliserid yapısına dönüştürülmüş, daha sonra çalışmada sentezlenen metil vinil izosiyanat ile reaksiyona sokulmuştur. İkinci aşamada trigliserid bazlı üretanların homopolimerizasyonu ve stirenle kopolimerizasyonu serbest radikal polimerizasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen üretanlar ve polimerler 1H-NMR, FT-IR gibi spektroskobik yöntemler ve jel geçirgenlik kromatografisi ile karakterize edilmiş ve film özellikleri incelenmiştir.
As surface coating industry is growing rapidly in these years, studies related with synthesis of renewable natural resources based materials are also increasing rapidly. Modifiying surface coatings by triglyceride oils develop materials to get advanced film characteristics. Oils are reacted to vinyl monomers directly or after functionalized by hydroxl grups they are reacted to monomers such as dianhydrides, diisocyanates to form polymeric materials. Synthesized products are used as a polymer compound to prepare solvent based surface coatings. In this thesis, oil based urethane macromers containing vinyl bonds were synthesized. First triglyceride oils were converted to di- and mono-glycerides and then reacted with methyl vinyl isocyanate. In the second step homopolymerization and copolymerization of triglyceride based urethanes with styrene were carried out via free radical polymerization. Urethanes and polymers synthesized were characterized by spectroscopic methods as 1H-NMR, FT-IR and gel permeation chromatography and film properties were examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
trigliserid, üretan, serbest radikal polimerizasyonu, oksidatif polimerizasyon, triglyceride, urethane, free radical polymerization, oxidative polymerization
Alıntı