Türk Otomotiv Sektöründe Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasında Tasarımın Önemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Arer, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türk otomotiv sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasında tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerinin ne kadar etkin olduğu ve otomotiv ana ve yanse sanayi firmaları tarafından nasıl algılandığı gözlenmeye çalışılmıştır. Yapılan literatür araştırmasıyla öncelikle otomotiv sektörünün tarihi gelişimi incelenmiş, bu bağlamda otomobil tasarımının biçimsel değişimine de değinilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki otomotiv sanayisinde yaşanan süreçler incelenerek sektörün mevcut yapısı ve eğilimleri ortaya konmaya çalışılmış; Türk otomotiv sanayisinin tarihsel gelişimi kapsamında yerli tasarım çalışmaları ve marka yaratma çabaları irdelenmiştir. Rekabet edebilirlik kavramları ve rekabet gücünü etkileyen etmenler araştırılarak otomotiv sektöründe tasarım ve ürün geliştirme kavramlarının rekabet gücünü ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Türk otomotiv sektörünün tasarım kabiliyeti ve rekabet gücü ile ilgili yapılan önceki çalışmalar literatür araştırması şeklinde ortaya konulduktan sonra, Türk otomotiv ana ve yan sanayilerine uygulanan anket çalışması ile Türk otomotiv sanayi kuruluşlarının tasarım yeteneği belirlenmeye çalışılmış ve firmaların yenilikçi ürün geliştirme olgusunu, rekabet gücünün artırılması ve katma değer yaratılması bakımından nasıl değerlendirdikleri temel bir çerçevede sunulmuştur.
In this study it is intended to figure out the role of design and innovative product design activities in increasing the competitive power of the automotive industry and how these concepts are perceived by automotiv producers and suppliers. With a literature research, firstly, the historical development of the auto industry is analysed and within this context, the changing style of automobile design is also mentioned. By investigating the automotive industry of developed and emerging countries, the current situation and the trends in world’s automotive industry are introduced. Also by presenting the history of Turkish auto industry, the local design activities and the attempts of creating a national automotive brand are investigated. Competitiveness and the factors that affects the competitive power are searched and it is aimed to find out how design and product development concepts affect the competitive power. After presenting the former researches about the design ability and competitive power of Turkish automotive industry as a literature review, a survey was conducted on Turkish automotive producers and suppliers. By evaluating the survey it is intended to determine the design ability of automotive companies, and to understand how these firms define design and innovative product development concepts in the context of increasing the competitive power and creating value.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
tasarım, otomotiv, ürün geliştirme, rekabet gücü, design, automotive, product development, competitive power
Alıntı