Yönetimde Yeni Bir Yaklaşım Süreç Yönetimi Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Karabıçak, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Rekabetin arttığı ve uluslararası standartların geliştiği günümüzde, Toplam Kalite Yönetimi en çok sözü edilen yönetim biçimi olarak kendini göstermektedir. Toplam Kalite Yönetimi'nin temelinde yatan ana prensipler: müşteri odaklılık, sürekli gelişme ve katılımcılıktır. İşte, bu her üç prensipte de kalıcı başarının sağlana-bilmesi için organizasyonel yapının da buna elverişli olması gereklidir. Bu da, organizasyonlarda iş süreçlerine odaklanılması ve hatta bu süreçlere göre yapılanılması ile mümkün olmaktadır. Süreç Yönetimi felsefesi, süreçlerle yönetim için organize olmayı, süreçleri iç ve dış müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirmeye yönelik sistematik yaklaşımı ve çalışan katılımı ile süreçlerde ve çıktılarında sağlanacak sürekli gelişmeyi içerir. Süreç yönetiminde önemli rol oynayan süreç geliştirme iki farklı şekilde gerçekleştirilir: Kademeli iyileştirme ve Sıçramalı iyileştirme (Yeniden Yapılanma). Kademeli iyileştirme, süreçlerin daha küçük kapsamdaki değişiklik ve gelişmeleri içerir. Sıçramalı iyileştirmede ise, süreçlerin mevcut durumu gözardı edilip, yeni baştan düşünülmesi ve değerlendirilmesi hedeflenir. Değişim daha büyük boyuttadır. Süreç Yönetimi'nin incelendiği bu tez, yedi ana bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde Süreç Yönetimi'nin gelişimi, geleneksel organizasyona getirdiği değişimler, Toplam Kalite Yönetimi içerisindeki yeri üzerinde durulmuştur. Bölüm 2'de Süreç Yönetimi'ndeki genel kavramlar ve organizasyonlardaki insan, sistem, süreç ve yapı bileşenleri incelenmiştir. Uygulanması sırasında üzerinde durulması gereken başarı faktörleri Bölüm 3'de açıklandıktan sonra, Bölüm 4'de de süreç geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olan süreç performansına ve ölçümüne değinilmiş, örnek ölçüm parametreleri gösterilmiştir. Bölüm 5'de Kıyaslama ve Süreç Yönetimindeki yerine, Bölüm 6'da da Bilgi Teknolojisi'ndeki yeni yaklaşımlara değinilmiştir. Tüm bu kavramlar Bölüm 7'deki uygulama ile pratiğe aktarılmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Zaman yönetimi, Time management
Alıntı