Üç Boyutlu Düzenli Bir Betonarme Yapı Sisteminin Deprem Performansının İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-02
Yazarlar
Öztürk, Pınar Sezin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında; gittikçe yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve gelişmekte olan doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden statik itme analizi (pushover analiz) anlatılmış, konunun daha iyi kavranabilmesi için 3 katlı düzenli bir betonarme bina örneği ve tek katlı doğrulama örneği analiz edilmiştir. Geliştirilmiş olan ve halen revizyonları devam eden, yapı sistemlerinin malzeme ve geometri bakımından doğrusal olmayan analizini yapabilen DOC3B-V2 ve SAP2000 programlarında lineer ve serbest titreşim analizleri yapılmış, lineer olmayan analizi ise DOC3B-V2 programında yayılı şekildeğiştirme hipotezine göre çözümlenmiştir. 3 katlı düzenli betonarme bina ve tek katlı doğrulama örneği için her iki programın doğrusal analiz sonucunda elde edilen kesme kuvveti, moment, normal kuvvet, deplasman değerleri ve serbest titreşim analizi sonuçları karşılaştırılmıştır. Lineer olmayan analiz bir parametrik çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Sargısız ve sargılı beton modeli için ayrı ayrı analizler yapılmış, sargısız ve sargılı beton modeli ile birlikte kirişlerin eğrilik sınırı sonsuz verilerek analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Performans değerlendirmesi için hakim titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde yatay kuvvet değerleri artırılarak itilmiş; üç katlı betonarme binanın sargılı beton modeli ve hem perde ile güçlendirilmiş hemde sargılı beton modeli kullanılmış sistemin belirli kesitlerinde performans değerlendirmesi yapılmış, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizin ilk aşaması uygulanan yükleme sonucunda kapasite eğrisi elde edilmesi, ikinci aşaması ise kesitlerde oluşan plastik mafsalların kesitlerinde hangi oranlarda, nerelerde yoğun olarak oluştuğu ve mevcut kesitlerin kırılıp kırılmadığı belirlenmiştir.
In this thesis, static pushover analysis (pushover analysis) which is one of the non-linear methods are started to use as an increasingly common and emerging is described; for a better understanding of the subject, an example of 3-storey reinforced concrete building on a regular basis and a single storey verification are analyzed. Linear and free vibration analyzes are made by DOC3B-V2 and SAP2000 programs which nonlinear analyze the structures systems which are developed and still ongoing revisions in terms of materials and geometry, nonlinear analysis is solved according to the assumption of distributed strain hypothesis by DOC3B-V2 program. For the 3-storey reinforced concrete building on a regular basis and example of a single storey verification, the results of linear analysis of both of the programs which are obtained from the shear force, moment, normal force, displacement values and the results of free vibration analysis are compared. The non-linear analysis is carried out as a parametric study. For the raw edge and confined concrete model, the analyzes are made separately; the analysis results are compared by giving infinite to the limit of the curvature of the beams together with raw edge and confined concrete model. For performance evaluation; being proportional with dominant vibration mode shape, the values of horizontal force are pushed increasingly, the performance evaluation is carried out in the certain sections of the system where 3-storey reinforced concrete building’s confined concrete model and both powered by a curtain and used the confined concrete model, the results are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Statik itme analizi, Doğrusal olmayan analiz, Performans analizi, Hasar sınırları, Sargılı beton modeli, Sargısız beton modeli., Pushover Analysis, Non-linear Analysis, Performance Analysis, Damage Borders, Confined Concrete Model, Unconfined Concrete Model.
Alıntı