Üretim Çizelgeleme Ve Sonlu Kapasite Çizelgeleme Sistemiyle Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tolunbike, Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ilk olarak Üretim yönetimi’nin fonksiyonları üzerinde durulmuştur. Devamında da bu fonksiyonalrın içinde en önemli ve güç olan üretim çizilgeleme ve kontrolü üzerinde yoğulaşılmıştır. Çalışmaya üretim sistemlerinin tanıtımı ve sınıflandırılması ile giriş yapılmıştır. İkinci bölümünde üretim kontrol felsefelerine değinilmiştir: MRP sistemleriyle başlayan bu faaliyetler, kapalı-çevrim MRP’lerden ERP uygulamalarına ve hatta günümüzde elektronik ticarete entegre olacak yenilikleri de bünyelerine katmalarına kadar gelmiştir. 1980’lerde Kanban üretim sistemlerinin, Optimum Üretim Teknolojisi (OPT), Yüke yönelik imalat (LCM), Melez (çekme ve itmenin kombinasyonu), Conwip gibi alternatif planlama yaklaşımlarının ortaya çıkmasıyla gelişim yeni boyutlar kazanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde çizelgeleme problemi ve bu problemi çözmek için geliştirilen teknikler tanıtılmıştır. Çalışmanın dördüncü bümünde ise sonlu kapasite çizelgeleme sistemi üzerinde durulmuştur.
In this study firstly it was considered on functions of production management. As a continuance, the most important and hardest subject is scheduling and shop floor control of these functions was focused. Introduced to thesis with classification and definition of production systems. In the second section of this study, some commonly known production control approaches was studied: These applications starting with MRP systems continued their development towards closed-loop MRP systems, ERP applications and also including e-commerce functions. Development in Production system had new dimensions introduced in 1980’s with Kanban systems, Optimized Production Technology (OPT), Load Control Manufacturing (LMC), Hybrid (combination of pull and push) systems and Conwip (Constant Work in Process). In the third section of this study, scheduling problem and solving techniques of this problem was studied. In the fourth section of this study, finite capacity scheduling systems was studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Üretim çizelgeleme ve kontrol, Sonlu kapasite çizelgeleme, Production scheduling and control, Finite capacity scheduling
Alıntı