Demiryollarında Hava Kirliliği Direnim İlişkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Ersöz, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında demiryolu ulaştırmasında enerji tüketimini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin hava kirliliğine ne oranda sebep oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Son yıllarda kullanımı git gide artmakta olan demiryolu ve özellikle de yüksek hızlı demiryolunun diğer ulaştırma sistemleri arasındaki yeri, önemi ve enerji tüketimi ve oluşan emisyonlarda direnimin etkisi incelenmiştir. Demiryolu araçlarında kullanılan çekim türleri ve bu türlerin her birinin özellikleri, üstünlük ve eksiklikleri incelenmiştir. Ayrıca demiryolu direnimlerine değinilmiş ve gerekli tanım ve bağıntılar verilmiştir. Demiryolunda enerji tüketimine bağlı hava kirliliği konusu incelenmiş, kirletici maddeler ve bu maddelerin özellikleri ana hatları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Demiryolu ulaşımında hava kirliliğinin belirlenmesi için geliştirilmiş olan çeşitli emisyon hesap yöntemleri, her birinin olumlu ve olumsuz yönleri ile incelenmiş, örnek hesaplamalar yapılmıştır. Örnek çalışma olarak ülkemizde 2009 yılında hizmete girmiş olan Eskişehir- Ankara yüksek hız demiryolu hattında kullanılan yolcu ve kullanılması planlanıp sonradan vazgeçilmiş olan yük trenlerinin enerji tüketimleri ve buna paralel olarak emisyon miktarları araştırılmıştır. Bu kapsamda mevcut hat, istasyon ve araç bilgilerine bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada farklı yöntemler kullanılmış, sonuçlar, çizelge ve diyagramlarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
This study mainly focuses on the factors affecting energy consumption and their effects on air pollution. Railway transportation, especially high-speed railway has been a rising trend within the other uses of transport for the last decades. Within the scope of this study, the importance of railways compared to other transportation systems and the amount of energy it needs have been presented. The traction systems used in railway transportation and their advantages and disadvantages have been discussed. Railway resistances have been studied, and various parameters and equations which are to be considered have been given. Air pollution caused by energy usage has been discussed and the types and specifications of air pollutant emissions produced by rail traffic have been presented. Calculation methods developed for estimating the energy consumption and emission factors have been carefully reviewed followed by examples. A study about a high-speed train line, between Eskişehir and Ankara which was opened to service in 2009 is also presented. The energy consumption and emission factors have been calculated for all types of trains being used in the line by using the calculation methods mentioned in the previous chapters. The results have been presented with tables and diagrams.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Demiryolu direnimleri, Enerji tüketimi, Hava kirliliği, Railway Resistance, Energy Consumption, Air Pollution
Alıntı