Örme Kumaşlarda Dikiş Hasarlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İzmir, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, örme kumaşlardaki dikiş hasarları deneysel olarak incelenmiş, sonuçlar tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Dikiş hasarına pek çok faktörün etkisi olmakla beraber, bu çalışmada iğne ve kumaş özellikleri üzerinde durulmuş, dikiş ipliğin etkisi ihmal edilerek deneyler ipliksiz olarak yapılmıştır. Farklı iğne özelliklerinin dikiş hasarına etkisini incelemek amacıyla üç farklı numara (11,12,16) ve iki farklı uç formunda (yuvarlak uç, sivri uç) dikiş iğneleri ve farklı kalitede 20 çeşit süprem kumaş kullanılmıştır. Kumaşlar farklı gramajlarda olup, boya ve terbiye işlemlerin etkisini incelemek amacıyla hem ham hem de boyalı olarak deneye tabi tutulmuştur. Dikim işlemi üç katlı kumaşlar için yapılmıştır. Dikiş yönünün, kumaş kat sayısının, gramajın, patlama mukavemetinin dikiş hasarına olan etkisi incelenmiştir. Ham ve boyalı kumaşlarda değişik numara ve uç formundaki iğneler kullanılarak karşılaştırma imkanı sağlanmıştır. Elastomerli kumaşlardaki deney sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında farklı neticeler elde edilmiş olduğu gözlenmiştir.
In this study, the sewing damage in knitted fabrics is analysed experimentally and the results are shown by tables and graphics. As there are various effects on the sewing damage, only the needle and fabric properties affecting the sewing damage are handled in this study. The experiments have been made without the sewing thread neglecting its effect on the damage. In order to analyse the effect of the needle properties, needles of three different sizes (11,12,16) and two different needle point shapes (ball tip, sharp tip) have been used. Twenty different jersey fabrics of different fabric weight have been used. The fabrics were in raw and dyed form to analyse the dye and finishing process effects on the sewing damage. The stitching has been applied on the jerseys of three layers horizontally and vertically. The effects of the sewing direction, number of fabric layers, the fabric weight, the bursting strength have been experimentally analysed. The experiments have been applied on both the raw and dyed fabrics with different needle types. Comparisons have been done within all these factors. Especially, the results arising from the fabrics with elastomer were different from the results of the previous scientifical reasearches.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Dikiş hasarı, İğne numarası, İğne uç formu, Kumaş kat sayısı, Boya ve terbiye işlemleri, Elastomerli kumaş., Sewing damage, Needle size, Needle point, Number of fabric layers, Dye and finishing process, Fabric with elastomer.
Alıntı