Rijit Üstyapılarda Bakım Ve Onarım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özerdoğan, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın amacı; Beton kaplamalarda oluşan bozulmalar, bozulmaların sebepleri ve onarım yöntemlerinin üstyapı yönetim sisteminde kullanılmak üzere araştırmaktır. Çalışma altı bölüm halinde sunulmuştur. Birinci bölümde; Rijit üstyapılar, sürekli beton kaplamalar ve derzli beton kaplamalar olarak ayrılmış ve bu iki beton kaplama türünde ortak olan bozulmalar incelenmiştir. İkinci bölümde; Derzli beton kaplamalarda, kaplamanın yapısal özelliğine bağlı olarak görülen bozulmalar incelenmiştir. Sürekli beton kaplamalarda, kaplamanın yapısal özelliğine bağlı olarak görülen bozulmalar üçüncü bölümde ele alınmıştır. İlk üç bölümde incelenen bozulmalar, şekilsel olarak ( Enine çatlaklar, boyuna çatlaklar v.b.) ve kaplamada görüldüğü bölgelere göre ( Köşe çatlakları, derzlerde oluşan bozulmalar v.b.) sınıflandırılmıştır. Dördüncü bölümde; Bozulmalara yol açan sebepler, trafik etkileri, beton bileşimi ve yapısı, çevre etkileri ve beton kaplamanın yapım koşulları olmak üzere dört ana başlık altında incelenmiştir. Beton kaplamalarda görülen bozulmalar için uygulanan onarım yöntemleri beşinci bölümde incelenmiştir. Altıncı bölümde; Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar ve geliştirilen öneriler sunulmuştur.
The aim of this study is to investigate the deteriorations which occur on rigit pavements and to explain the reasons behind these deteriorations and the repairing techniques used in pavement management system. The study has been presented in six chapters. In the first chapter; rigit pavements have been classified as continous concrete pavements or jointed concrete pavements, and the common deterioration patterns which are observed in these two types of pavements were investigated. In the second chapter; the deteriorations of jointed concrete pavement which depend on the structural property of the pavement were investigated. The deteriorations of continuous concrete pavement which depend on the structural property of pavement were investigated in the third chapter. The deteriorations which have been investigated in the first three chapters have been classified depending on the location where they have been formed on the in pavement ( Corner cracks, transverse construction joint deteriorations etc. ) and the shape ( Transverse cracks, longitudinal cracks etc.). In the fourth chapter; the reasons behind the deteriorations have been investigated under the four main titles; traffic effects, composition and structure of concrete, environmental effects and the construction condition of concrete pavement. The repairing techniques which are applied on the deteriorations that are observed on concrete pavements have been investigated in the fifth chapter. In the sixth chapter; the results obtained from this study and the recommendations have been presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Beton kaplama, Bozulma Türleri, Onarım yöntemleri, Concrete pavement, Types of deteriorations, Repairing techniques
Alıntı