Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım Ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Onursal, Faika Hande
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mimari tasarım, günümüzde bilgisayar ortamında hazırlanan çizimler aracılığıyla, yapım projelerinde disiplinler arası iletişim kurulmasını ve yapım işinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Yapım sektörü o kadar karmaşık bir yapıdadır ki, sadece bilgisayar destekli mimari tasarım (BDMT) kendi başına sektörün zorluklarının üstesinden gelmek için yeterli değildir. Özellikle karmaşık projelerde, anlaşılırlığın ve tutarlılığın sağlanması için BDMT çizimleri bir takım standartlara gereksinim duymaktadır. Türkiye’de ve dünyada kullanılan başlıca BDMT ve çizim standartları üzerine yapılan literatür araştırması ve seçilen mimari bürolar ile inşaat şirketlerinde yapılan görüşmelere dayalı olan alan araştırmasından elde edilen verilere göre, Türkiye’de BDMT konusunda uygulanan ortak bir standart olmadığı kanısına varılmıştır. Türkiye’de sektörde öncü mimari ofisler ve inşaat şirketleri her biri kendine özgü bir standart kullanmaktadır. Her firmanın farklı bir standardının olması, firma içinde sıkıntı yaratmıyor olsa da, bir yapım proje döngüsü içerisinde farklı firmalar ve disiplinlerle birlikte çalışılırken büyük sıkıntı yaratmaktadır. Sektörde ortak bir BDMT standardı anlayışının olmaması konusunda, üniversitelerde öğrencilerin ve yapım sektöründe proje döngüsünün bir parçası olan aktörlerin bilinçlendirilerek bilinmeyenden doğan cesaretsizliğin önüne geçilmesi sağlanmalı, sektörde öncü firmalar kendinden küçük firmaları desteklemeli ve cesaretlendirmelidir. Ortak standartların kullanılması için yasal zorunluluk getirilmeli ve kamuda da uygulanabilmesi için yönetmelik ve tüzük oluşturulmalı, düzenlenen bu standartlar, şartnameler ve sözleşme dokümanlarına ilave edilmelidir. BDMT standartları konusunda bahsedilen ölçüde titiz davranılmasının, firmaların zaman ve para kaybının önüne geçmede ve kaliteli bir BDMT anlayışında etkili olacağı düşünülmektedir.
Architectural design nowadays has great importance in terms of communication between other disciplines and correct execution during the construction through the computer aided drawings. The construction sector has such a complex structure that computer aided architectural design (CAAD) is not enough to overcome all the difficulties. In order to provide comprehensibility and consistency, CAAD drawings require a set of standards. The literature research over CAAD and drawing standards that are used both throughout the world and in Turkey, and the data gained from the field study which is based on the interviews with the selected architectural offices has proved that there is not a common-used existing standard on this subject in Turkey. Architectural offices in Turkey have developed their own standards. Although the presence of a different standart in every company seems to make no harm within each company, when they are considered to be used in a construction project life cycle, with different companies and contractors, it may cause many problems. The university students and the professionals as a part of the project life cycle should be enlightened to be aware of the advantages of using such standards. In order to disseminate the use of the CAAD and drawing standards, there should be legislations and codes; moreover, the standards that are developed should be a part of the construction specifications and contract documents. Regarding the CAAD standards will prevent the companies from time and money loss; furthermore will be a motivation for a new good quality conception of CAAD.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
bilgisayar destekli tasarım, standart, bilgisayar destekli tasarım ve çizim standartları, computer aided design, standard, computer aided design and drawing standards
Alıntı