Polietilenin Uv İle Bozunmasına Özel Katkı Maddelerinin Etkisinin Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldız, Yalçın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
İncelenen patent ve literatür ile yapılan ön çalışmalar, plastiklerin, özellikle yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)’in katkısız olarak UV ile bozunmasının 150 saatten önce gerçekleşmediğini, ancak UV duyarlı katkılar ile oda sıcaklığında bu bozunma sürecinin başlamasının 100 saatin altına düşürülebilmesinin mümkün olabildiğini göstermiştir. Bu çalışmada asetofenon-formaldehit reçinesi (AFR) gibi fotoduyarlı reaktif katkı maddeleri kullanılarak UV ve ısı etkisinde uyarılarak bozunma koşullarının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, önce UV duyarlı AFR sentezlenerek toz plastik ile iyice karıştırılarak ve farklı sabit sıcaklıklarda ( 30 oC, 40 oC, 65 oC, 90oC ) UV ile bozunması, muhtelif zamanlarda alınan örneklerin FTIR ve viskozimetrik incelemesi ile belirlenmiştir. Base – line metodunun uygulanması ile elde edilen FTIR spektra verileri, karbonil indisi (CI) hesaplamasında kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, elde edilen veriler CI – Zaman, M?- Zaman ve M? - CI grafiklerinde toplanarak sıcaklığın, AFR varlığında bu bozunmaya etkisi gözlenmiştir.
It is known that plastics wich are not containing antioxidants, especially high density polyethylene (HDPE), cannot start to degrade less than 150 hours under UV irradation. By adding UV sensitive mayerials at room temperature beginning of the degradatıon period can be taken down to less than 100 hours. The aim of this work is the investigation of degradation of HDPE by using UV irradation and effect of heat with a photosensitive reactive additive such as acetophenone-formaldehyde resin (AFR). For this purpose, first of all the UV sensitive AFR is synthesized and and mixed with plastic powder physically, then this mixture is heated at various constant temparatures (30oC,40oC, 65oC, 90oC) under the UV irradiation. The samples are taken at various time to investigate the degradation by FTIR spectrophotometric and viscometric method. Base-line method is applied to FTIR spectra data to calculate carbonyl indices(CI). The spectroscopic and viscometric data are plotted to obtain CI-time, M? -time, M?-CI figures. The result of this work show that, the heat effects strongly to the degradation processes of HDPE with the presence of AFR.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Polietilen, asetofenon-formaldehit reçinesi, UV ile bozunma, Polyethylene, acetophenone-formaldehyde resin, UV degradation
Alıntı