Çok Katlı Bir Yapının Dbybhy 2007’ye Göre Tasarımı Ve Dbybhy 2007 İle Ibc’un Teorik Olarak Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-29
Yazarlar
Pakoğlu, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, çok katlı betonarme bir yapının yatay ve düşey yükler etkisindeki davranışı ve tasarımı irdelenmiştir. Betonarme yüksek bir yapının tasarımı hakkında genel bilgiler verilmiş ve betonarme yüksek yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemler anlatılmıştır. Söz konusu yapı 1. deprem bölgesinde olup, 1 zemin kat ve 32 normal kattan oluşmakta ve iş merkezi olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Zemin katın yüksekliği 4 m, normal katların yüksekliği 3 m dir. Taşıyıcı sistem tüp çerçeve ve perdelerden oluşmaktadır. Uygulanan yükler altında kesit etkilerinin saptanmasında, bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak ve sonlu elemanlarla çözüm yapan SAP 2000 yapısal analiz programı kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada DBYBHY(Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik) 2007 ile IBC(International Building Code) teorik olarak karşılaştırılıp, söz konusu yönetmelikler arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Teorik bakımdan karşılaştırma yapılırken her iki deprem yönetmeliği, temel ilkeleri, deprem yüklerinin belirlenmesi, zemin koşulları, bina düzensizlikleri, analiz yöntemleri ve ikinci mertebe etkileri bakımından karşılaştırılmıştır.
In this Master s Thesis, the behavior and design of a multistory reinforced concrete building under lateral and vertical loads are examined. The study provides background information about the design of multistory reinforced concrete buildings and presents current structural systems used in multistory reinforced concrete buildings. The building under consideration is located in first degree seismic zone which consist of a ground floor and 32 official stories. It is designed as a business center. The ground floor is 4 m and official stories are 3 m in height. Structural system consist of exterior tube with closely spaced columns and core shear walls. Three dimensional modeling of the building is analyzed using SAP 2000 structural analysis programme, that works with Finite Element Method, to determine the section effects under loads. In this study, TEC (Turkish Earthquake Code) 2007 is also theoretically compared with IBC(International Building Code) and the similar and different aspects of these codes are given. In this theoretical comparison, both seismic provisions are investigated for fundamental approaches, the determination of seismic loads, soil conditions, structural irregularities, analysis methods and secondary effects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Çok katlı betonarme yapı, DBYBHY 2007, IBC, Multistory reinforced concrete building, TEC 2007, IBC
Alıntı